Dreigende opheffing

Bestuurlijke noodkreet

Beste leden,

Het bestuur van Lacerta wendt zich tot u in donkere tijden. U heeft de afgelopen jaren al vele malen oproepen voorbij zien komen, zowel bij de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) als op de website en in het tijdschrift Lacerta, waarbij gezocht werd naar nieuwe bestuursleden.
Deze oproepen bleven helaas onbeantwoord.

Volgens de Statuten van de vereniging wordt de vereniging bestuurd door het Dagelijks Bestuur (DB: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen DB-lid), bijgestaan door een aantal vitale functionarissen zoals hoofdredacteur van het tijdschrift en de ledenadministrateur (er zijn er nog een aantal, maar die functies worden al jaren niet meer vervuld). Daarnaast was er nog een extra bestuurslaag in de vorm van het Algemeen Bestuur (AB), met onder andere de bibliothecaris, de vertegenwoordigers van de werk- en doelgroepen, en diverse andere functionarissen. Deze situatie ligt helaas al vele jaren achter ons. Door een zeker 15 jaar lang durende personele leegloop is er al geruime tijd geen onderscheid meer tussen het AB en het DB. De krimp heeft alleen maar verder en verder doorgezet. We hebben al jaren geen invulling voor alle bestuursfuncties.

Omdat er in de loop der jaren wel bestuursleden vertrokken, maar zelden bijkwamen, vervullen de weinige resterende bestuursleden vaak dubbele functies, om de vereniging en het tijdschrift toch maar enigszins draaiende te houden. Dit doen ze doorgaans al vele jaren, meestal vervullen de huidige bestuursleden al meer dan 15-20 jaar hun (vaak meerdere) functie(s).

De stand van zaken is nu, dat na het vertrek van onze secretaris op 10 oktober 2020, deze functie ook nog steeds vacant is. Het DB bestaat thans uit vicevoorzitter, penningmeester en algemeen DB-lid, omdat ook de functie van voorzitter al jaren niet ingevuld is. Volgens het Huishoudelijk Reglement moeten we, als het aantal DB-leden is gedaald tot vier, een ALV organiseren om te voorzien in de vacante functie, maar ondanks onze oproepen de laatste jaren heeft zich nooit een kandidaat voor de vrijgevallen functies gemeld. Thans zijn er dus nog maar drie DB-leden.

Maar het wordt nog erger, de vicevoorzitter heeft ook aangegeven terug te willen treden, dus het voortbestaan van de vereniging is in direct gevaar. De nog overblijvende bestuursleden en functionarissen kunnen dit tekort niet meer opvullen. Er moet versterking komen, minimaal in de vorm van een voorzitter, een secretaris en een penningmeester of ledenadministrateur.

Wij willen dan ook zo snel mogelijk een ALV organiseren om weer een volledig bestuur samen te stellen. Dat zullen we doen op 27 november 2021, zodat er nog genoeg tijd is om leden de kans te geven om zich te melden als potentieel bestuurslid. Details over de locatie, of een eventuele keuze voor een digitale vergadering, volgen op de website www.nvht-lacerta.nl.
Mocht het niet lukken om op de ALV genoeg nieuwe bestuursleden te vinden om een gezond Dagelijks Bestuur neer te zetten, met een invulling voor alle noodzakelijke posities, dan zien wij ons genoodzaakt om de vereniging op te heffen. Het water staat ons al jaren tot aan de lippen en momenteel loopt het daar overheen!

De verwachting is dat wij de vereniging Lacerta in dat geval in 2022 zullen moeten opheffen, waarbij we alleen nog de 80-ste jaargang van het tijdschrift zullen samenstellen en versturen, omdat we daar nog voldoende kopij voor hebben, dankzij een aantal trouwe leden die zich hebben ingespannen om artikelen hiervoor te schrijven en aan te leveren. Die willen we zeker niet teleurstellen.

Maar realiseert u zich ook dat het tijdschrift Lacerta niet het enige is wat de u krijgt van de vereniging. Tot nu toe zijn we erin geslaagd belangenbehartiging voor de leden bij overlegorganen als PVH en SATO, als gesprekspartners van de overheid, volledig in stand te houden, maar het gemis van deze vertegenwoordiging, een van onze speerpunten, zal pijnlijk gevoeld worden.

Dus schroom niet, denk niet: “Iemand anders doet het wel”. Meld u aan als bestuurslid en red onze vereniging, die al sinds 1941 bestaat!

Het bestuur van Lacerta

Middels onderstaande knop kunt u, als Lacerta-lid, op 27 november vanaf 11:00 uur via Teams deelnemen aan de bijzondere ALV.