Algemene Ledenvergadering 2020

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 10 oktober 2020 om 13.00 uur
MEC te Nieuwegein

We nodigen u graag uit voor de ALV op 10 oktober in het MEC in Nieuwegein. De ruimte is voldoende groot om aan de corona-maatregelen te kunnen voldoen. Het belang van de ALV als inspraakmoment staat voorop.

Wij willen de ALV graag gebruiken om u bij te praten over de stand van zaken in de hobby en de vereniging, en wat wij als bestuur en bestuursleden zoal doen en over zaken waar wij ons zorgen over maken.

Het belangrijkste bespreekpunt op de agenda is ondersteuning van het bestuur om het team van nieuwe energie te voorzien wat dringend nodig is.

Daarnaast is het beleid, en daarmee de toekomst van de vereniging een aandachtspunt tijdens de vergadering.

Aansluitend op de ALV zal Gerrit Hofstra een presentatie geven over de veranderingen in, en de problemen met de wetgeving waar we in de hobby mee te maken hebben.

Al met al is er genoeg om over te praten en om het bestuur met nieuwe energie het volgende jaar in te sturen. Daarvoor hebben wij de leden nodig. Kom dus alstublieft naar de ALV en toon dat Lacerta nog steeds een vereniging is voor en door leden!

In verband met de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 verzoeken we eenieder die de ALV wil bezoeken dit via email aan de secretaris kenbaar te maken.

Hieronder kunnen vergaderstukken worden gedownload.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering
van zaterdag 10 oktober 2020

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV (11-05-2019)
 3. Jaarverslag secretariaat 2019
 4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020
 5. Kascontrolecommissie over het financieel verslag
 6. (Her)verkiezingen bestuursleden
  – Statutair aftredend: Jeroen van Leeuwen (niet herkiesbaar), kandidaat:?
 7. Verkiezingen kascontrole commissie:
  – Statutair aftredend: Mike van der Weg, kandidaat: Fred Fleminks
 8. Beleid Lacerta 2020
 9. Toekomstvisie Lacerta
 10. Ledenaantal
 11. Contributie
 12. Kwaliteit van:
  - het tijdschrift Lacerta
  - website / forum
  - belangenbehartiging SATO / PVH
  - minimale welzijnsnormen
  - Lacerta Bibliotheek
 13. Rondvraag
 14. Datum volgende ALV vergadering
 15. Sluiting vergadering
 16. Presentatie over wetgeving in de hobby door Gerrit Hofstra