Algemene Ledenvergadering 2019

Uitnodiging voor de

Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 11 mei 2019 om 11.00
MEC te Nieuwegein

We nodigen u graag uit voor de ALV op 11 mei in het MEC in Nieuwegein. We willen graag dat zoveel mogelijk mensen komen, maar we organiseren dit jaar geen extra activiteiten zoals lezingen, zoals we afgelopen jaren hebben gedaan. Het belang van de ALV als inspraakmoment staat voorop. Wij willen de ALV graag gebruiken om u bij te praten over de stand van zaken in de hobby en de vereniging, en wat wij als bestuur en bestuursleden zoal doen en over zaken waar wij ons zorgen over maken.
Met name de voorraad artikelen, of beter gezegd de afname hiervan, is een punt dat al jaren hoog op elke agenda van de bestuursvergaderingen staat. Waar wij vroeger genoeg artikelen klaar hadden liggen om meerdere maanden vooruit te kunnen, is het nu al zover dat er geen voorraad meer is na het volgende blad.
Het tweede, maar zeker niet het minste, punt dat we op de agenda hebben staan is ondersteuning van het bestuur om het team van nieuwe energie te voorzien dringend nodig.
Al met al is er genoeg om over te praten en om het bestuur met nieuwe energie het volgende jaar in te sturen. Daarvoor hebben wij de leden nodig. Kom dus alstublieft in groten getale en toon dat Lacerta nog steeds een vereniging is voor en door leden!

Agenda ALV

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV (21-04-2018)
 3. Jaarverslag secretariaat 2018
 4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
 5. Kascontrolecommissie over het financieel verslag
 6. (Her)verkiezingen bestuursleden
  – Statutair aftredend: Peter de Koning, John Smits, Gerrit Hofstra (allen herkiesbaar)
 7. Verkiezingen kascontrole commissie:
  – Statutair aftredend: Fred Fleminks, kandidaat: ?
 8. Beleid Lacerta 2019
 9. Toekomstvisie Lacerta
 10. Ledenaantal
 11. Contributie
 12. Kwaliteit van:
  • het tijdschrift Lacerta
  • website / forum
  • belangenbehartiging SATO / PVH
  • minimale welzijnsnormen
  • Lacerta Bibliotheek
 13. Rondvraag
 14. Datum volgende ALV vergadering
 15. Sluiting
Downloads voor de vergadering
Secretaris

Jaarverslag 2018

begroting.thumbnail
2018

Balans & V&W

balans.thumbnail
2019

Begroting

jaarverslag.thumbnail
ALV 2018

Notulen

agenda.thumbnail