ALV 2022

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

Zaterdag 21 mei 2022 om 13.00

MEC te Nieuwegein

We nodigen u graag uit voor de ALV op 21 mei in het MEC in Nieuwegein. We willen graag dat zoveel mogelijk mensen komen, maar we organiseren dit jaar geen extra activiteiten zoals lezingen, zoals we afgelopen jaren hebben gedaan. Het belang van de ALV als inspraakmoment staat voorop. Wij willen de ALV graag gebruiken om u bij te praten over de stand van zaken in de hobby en de vereniging, en wat wij als bestuur en bestuursleden zoal doen en over zaken waar wij ons zorgen over maken.

Een tekort aan actieve bestuursleden is vele jaren een probleem geweest, maar na een noodkreet van het steeds verder krimpende bestuur heeft zich tijdens een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering op 27 november 2021 een flink aantal leden bereid verklaard te helpen met het besturen van de vereniging, deels door het invullen van de vacante Dagelijks bestuur leden.

Het huidige verenigingsjaar vieren we het 80-jarige jubileum van de Lacerta, een heugelijk feit dat we niet zomaar voorbij laten gaan. Er is besloten een jubileumnummer van het tijdschrift uit te geven in de vorm van een “Special” met als onderwerp Anolissen. Dit wordt een zeer bijzondere uitgave, met bijdragen vanuit Lacerta zelf, alsmede bijdragen van diverse gerenommeerde anolis-deskundigen uit het buitenland. Wij hopen ook dat deze uitgave zal leiden tot een boost van het aantal nieuwe leden. Deze uitgave zal dikker worden dan wij ooit hadden verwacht (250+ pagina’s), en hoewel wij al eerder extra geld hebben gereserveerd voor deze jubileum special, vragen wij bij deze ALV om een extra budget van € 3100 om de kosten te dekken. Onze financiële reserves zijn dermate groot, dat dit geen enkel probleem moet zijn om dit bedrag als extra te begroten. Maar uiteraard moeten de leden goedkeuring verlenen aan de begroting voor dit jaar.

Tot zover het goed nieuws. Tot onze grote schrik en zorg heeft onze hoofdredacteur tevens opmaakredacteur John Smits, aangegeven dat hij niet meer in staat is deze werkzaamheden voor de Lacerta te verrichten. John heeft het grootste deel van de afgelopen decennia gezorgd voor een werkelijk perfecte opmaak van het tijdschrift, en het zal ongetwijfeld veel moeite gaan kosten hier een waardige vervanger voor te vinden.

Op korte termijn een nieuwe opmaakredacteur vinden zou de beste optie zijn, maar willen we het tijdschrift, en natuurlijk dit jaar inclusief de Anolis Special, nog met enige regelmaat toezenden, dan zou het zomaar mogelijk zijn dat we daar professionele hulp voor moeten inhuren. Het enige lichtpuntje daarbij is dat we financieel nog wat vlees op de botten hebben, maar dat is in ieder geval niet iets wat we jaren kunnen volhouden. In ieder geval zijn dit soort bijkomende kosten nog niet opgenomen in de begroting. Dit is waarschijnlijk het meest belangrijke probleem waarover we de komende ALV met de leden van gedachten willen wisselen.

Al met al is er dus genoeg om over te praten en om het bestuur met nieuwe energie het huidige en komende jaar in te sturen. Daarvoor hebben wij de leden nodig. Kom dus alstublieft in groten getale en toon dat Lacerta nog steeds een vereniging is voor en door leden! 

  

Agenda ALV 21-05-2022

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV (29-5-2021)
 3. Jaarverslag secretariaat 2021
 4. Financieel verslag 2021 en begroting 2022 (+ extra budget voor de Anolis Special)
 5. Kascontrolecommissie over het financieel verslag
 6. (Her)verkiezingen bestuursleden: Voorstellen van de tijdens de extra ALV van 27-11-2021 gekozen leden.
 7. Verkiezingen kascontrole commissie:
  – Statutair aftredend: Mark van IJzendoorn (niet aftredend: Fred Fleminks en Mike van de Weg). Kandidaat nog niet bekend.
 8. Opmaak van het tijdschrift. Formuleren van eisen aan kandidaten (o.a. enige ervaring met opmaken van een tijdschrift en gebruik van InDesign). Toestemming voor het maken van extra kosten voor inhuren van professionele hulp, indien nodig.
 9. Beleid Lacerta 2022
 10. Toekomstvisie Lacerta
 11. Ledenaantal
 12. Contributie
 13. Kwaliteit van:
  - het tijdschrift Lacerta
  - website / forum
  - belangenbehartiging SATO / PVH
  - minimale welzijnsnormen
 14. Rondvraag
 15. Datum volgende ALV vergadering
 16. Sluiting

Documenten voor de vergadering