Artikelen voor Lacerta

Artikelen voor 'Lacerta'

Het tijdschrift van onze vereniging is inmiddels aan zijn 77e jaargang toe. De bedoeling van het blad is dat leden zo veel mogelijk ervaringen op het gebied van de terrariumhobby en waarnemingen in het wild met elkaar delen. De laatste tijd is de voorraad artikelen in snel tempo teruggelopen, wat de continuïteit van het blad in gevaar brengt. We streven naar zes uitgaven per jaar van minimaal 32 pagina's. Tot jaargang 75 is dat goed gelukt en lag de omvang van elk nummer zelfs op gemiddeld meer dan veertig pagina's. Door de stagnatie in de aanvoer van artikelen halen we dat nu niet meer, jaargang 76 bestond uit vier nummers van 36 pagina's en een dubbelnummer van 68 pagina's.

We willen dan ook een dringende oproep doen om artikelen voor het blad aan te leveren, zodat het een blad blijft voor en door Lacerta-leden (hoewel een artikel ook van niet-leden afkomstig mag zijn). Bent u niet zo'n schrijver, maar heeft u wel ervaringen die de moeite van het delen waard zijn? Omschrijf die dan kort en stuur ze ons (redactie@lacerta.nl), dan kunnen we gezamenlijk kijken hoe we er een volwaardig artikel van kunnen maken. Een ruwe opzet voor een artikel mag ook, dan bewandelen we dezelfde weg.

Help de frequentie, de periodiciteit en de omvang van het blad te continueren: SCHRIJF! De redactie, het bestuur, maar vooral ook alle Lacerta-leden zullen u dankbaar zijn.

schrijf.small-post-image

Handreiking artikelen voor Lacerta

In dit onderdeel wordt beknopt een overzicht gegeven van de belangrijkste zaken die bij het maken en aanleveren van artikelen voor Lacerta komen kijken.

Opbouw

Een artikel bestaat idealiter uit de volgende onderdelen:

Titel Kort en pakkend, hoeft niet meteen precies te vertellen waar het artikel om gaat, maar wel de aandacht trekken. Liefst niet meer dan ca 20-25 lettertekens.
Subtitel Staat ondanks de naam vaak boven de titel en onthult wat meer over de inhoud van het artikel. Kan ook tekstueel gecombineerd worden met de titel, bijvoorbeeld:

(‘sub’titel) Enige ervaringen met het verzorgen van

(titel) Podarcis sicula campestris

Intro In ongeveer dertig woorden een korte inleiding op het artikel. Dit moet voor de lezer de doorslag geven dat hij dit artikel echt wil lezen. Waar ga ik het over hebben, op een manier die (gerechtvaardigde) verwachtingen wekt. Dus niet een eenvoudige samenvatting van het verhaal (die komt op het eind).
Auteur Naam, adres, e-mail, telefoonnummer (Afgezien van de naam kan de auteur er voor kiezen gegevens niet te laten vermelden)
Start hoofdtekst De inleiding (de eerste alinea(‘s) van het eigenlijke artikel) krijgt geen kopje.
Vervolg hoofdtekst De rest van het artikel is onderverdeeld in logische secties, die elk een kopje (zie hierna) krijgen. Het aantal kopjes is natuurlijk afhankelijk van de inhoud van het verhaal, maar bedenk dat tussenkopjes een verhaal toegankelijker maken, dus probeer op 200 woorden een kopje mee te geven.Uiteraard kan de aard van de tekst het noodzakelijk maken dat van deze richtlijn wordt afgeweken.
Kopjes Kopjes aangeven door ze een Kop-opmaakprofiel in Word (Kop1, Kop2, enz.) te geven of door ze vooraf te laten gaan met "***Kopje*** of ***Tussenkopje***. Bijvoorbeeld: ***Kopje***Kweekresultaten

Gebruik voor kopjes (en voor titels) niet alleen hoofdletters (i.t.t. het oude Lacerta-gebruik!).

Kaders Facultatief (afgezien van vaste kaders, zie hieronder), maar bij langere artikelen van harte aanbevolen. Zet onderdelen van een artikel, die op zichzelf staan en ook los van de hoofdtekst lezenswaardig zijn, apart in een kader. Het maakt het artikel toegankelijker en verhoogt de mogelijkheden om de layout aantrekkelijk te maken. Voorbeelden: informatie over een land of streek waarover in de hoofdtekst gesproken wordt, een meer wetenschappelijke getinte discussie over bijvoorbeeld de systematiek van een dier­groep in een overigens niet hoogdrempelig verhaal, anecdote bij een reisverslag enz.

Plaats in ieder geval onderdelen die in de hoofdtekst het verhaal te zeer zouden verstoren (bijvoorbeeld historisch overzicht naam­geving van een diersoort, schema’s e.d.) in een apart kader.

Kaders plaatsen aan het eind van het artikel of als afzonderlijk document. Indien behorend op een bepaalde plaats in de hoofdtekst, in die hoofdtekst tussen *** en *** verwijzen naar het kader, bijvoorbeeld:

***hier kader Taxonomie plaatsen***

en het kader aan het eind van de tekst beginnen met:

***KADER***Taxonomie

En eindigen met: ***EINDE KADER Taxonomie***

Vaste kaders 1. Samenvatting / summary. Samenvatting van het hele verhaal in pakweg 10% van de totale tekst, bij lange artikelen maximaal 300 woorden. Als het even kan ook in het Engels.

2. Literatuuropgave. Overzicht geraadpleegde en aanbevolen literatuur. Voorbeelden:

Tijdschriftartikel: Auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift Jaargang (aflevering): Pagina’s. (bijvoorbeeld. Leeuwen, F. van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrhogaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230­-237. )

Boek: Auteur, jaar. Titel. Uitgever, stad. (bijvoorbeeld Mertens, R. & H. Wermuth, 1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main.)

Bij boeken met per hoofdstuk verschillende auteurs: Auteur, jaar. Hoofdstuktitel. In. Redacteur (red.) Boektitel. pagina's. Uitgever, stad. (bijvoorbeeld. Donoghue S. & J. Langenberg, 1996. Nutrition. In. Mader, D. R. (red.) Reptile medicine and surgery. 148-174. W B. Saunders Company, Philadelphia.)

3. Terminologie. Lijst met verklaring van belangrijke termen, die niet elke lezer geacht wordt te kennen. (Indien van toepassing.)

4. Lijst van afkortingen, indien van toepassing.

Bijschriften In principe krijgt elke foto/andere illustratie een bijschrift. Soms heel kort (de naam van het afgebeelde dier, man/vrouw, locatie e.d.), soms tamelijk uitgebreid (beschrijving van de werkwijze waarop een afgebeelde achterwand gemaakt is bijv.). Keuze is aan de auteur.

Bijschriften worden aan het eind van het artikel of als los document aangeleverd, waarbij de volgende notering wordt gebruikt (voorbeeld):

***campestris.tif***Podarcis sicula campestris, man.

Indien de afbeelding logisch bij een bepaald onderdeel van de tekst hoort, in die tekst op de plaats waar de afbeelding hoort ook de bestandsnaam tussen *** en *** opnemen.

Opmaak

Gebruik de opmaakmogelijkheden van uw tekstverwerker minimaal of helemaal niet. Dus lever tekst in die er uitziet alsof hij uit een ouderwetse typmachine komt, en pas desgewenst uitsluitend de volgende opmaak toe:

 • kopniveau’s (bijvoorbeeld Kop1 voor titel, Kop2 voor tussenkopjes)
 • cursieve tekst (voor wetenschappelijke namen en voor het benadrukken van tekst)
 • tabelfunctie van Word: kleine tabellen die in de tekst binnen een kolom passen kunnen in de hoofdtekst staan, grotere tabellen in een kader plaatsen (zie ‘Kaders’ hierboven)

Let bovendien op de volgende regels (deze kunnen de opmaker uren werk besparen!):

 1. Druk alleen op Enter (Return) als er een nieuwe alinea begint, NOOIT omdat dat in uw tekst op het scherm beter uitziet.
 2. Een spatie staat altijd alleen (niet meerdere spaties gebruiken om tekst onder elkaar te krijgen!!!)
 3. Vóór een komma, punt, uitroepteken en vraagteken staat nooit een spatie.
 4. Vóór een haakje openen staat altijd een spatie, vóór een haakje sluiten nooit. Na een haakje openen staat nooit een spatie, na een haakje sluiten wel (of een leesteken).

Afkortingen

Gebruik zo min mogelijk afkortingen in de hoofdtekst, dus ‘bijvoorbeeld’ en niet ‘bijv.’, ‘enzovoorts’ en niet ‘enz.’, ‘circa’ en niet ‘ca’, ‘centimeter’ en niet ‘cm’. Telwoorden tot en met twintig worden voluit geschreven, evenals tientallen (‘vijftig’, niet ’50‘) en het getal honderd. Dit is anders in korte gegevensopsommingen, zoals: KRL man 25, vrouw 22 cm, SL 28 cm. Gebruikt u afkortingen, waarvan u vermoedt dat niet iedereen die kent, vermeld dan ook de betekenis, eventueel in een lijst met afkortingen per artikel.

Afbeeldingen

Illustraties nooit in het tekstdocument plaatsen, maar los bijleveren. Digitale (c.q. gedigitaliseerde) foto’s bij voorkeur in het TIFF-formaat, eventueel JPG in de best mogelijke kwaliteitsinstelling. Digitale getekende afbeeldingen, lijntekeningen e.d. bij voorkeur in AI- (Adobe Illustrator), PDF- of EPS-formaat.

Digitale foto's moeten minimaal een resolutie van drie megapixels (3 MP, 2048*1536 beeldpunten of pixels) hebben. Gebruik indien mogelijk de originele, door de camera geproduceerde en onbewerkte beelden (zgn. RAW-formaat).

Foto’s (dia’s of negatieven, eventueel fotoafdrukken) en tekeningen kunnen ook als origineel worden ingestuurd en door de redactie worden ingescand. Originelen worden door de redactie met grote zorg behandeld en zo snel mogelijk teruggestuurd. Nummer de originelen duidelijk en verwijs naar deze nummers bij de bijschriften. Gebruik geen gekopieerde dia’s, aangezien de kwaliteit hiervan voor druk meestal onvoldoende is.

Aanlevering

Voor teksten is de aanlevering via e-mail het makkelijkst. Bestanden kunnen desgewenst gecomprimeerd worden tot ZIP-bestanden om de omvang te verkleinen. Lever de tekst altijd als bijlage bij een e-mail en typ deze niet rechtstreeks in het e-mailbericht.

In verband met de omvang verdient het meestal aanbeveling illustraties niet per e-mail te verzenden, tenzij het relatief kleine bestanden betreft. Als richtlijn geldt dat e-mailberichten inclusief bijlagen niet groter moeten zijn dan 3 MB. Gebruik voor grotere bestanden een service als YouSendIt of WeTransfer of stuur een email naar de redactie om nadere afspraken te maken.

Verzend belangrijke originelen (dia’s, negatieven, tekeningen, grote foto-afdrukken) bij voorkeur aangetekend en goed verpakt. Gebruik voor ingeraamde dia’s stevige doosjes waarin de dia’s niet over elkaar heen kunnen schuiven. Plak het dekseltje met een stukje plakband vast.

Tenslotte…

Voor alle ‘regels’ in deze handreiking geldt: het zijn aanbevelingen en geen wetten. U helpt redactie en opmaak er wel mee, maar als u om welke reden dan ook moet of wilt afwijken is dat altijd in overleg mogelijk. Neem bij onduidelijkheden vooraf even contact op met de redactie.

Checklist voor het schrijven van een artikel over het verzorgen van een bepaald dier

Drempelvrees

Er is kennelijk een grote drempel om te beginnen met het schrijven van een artikel voor Lacerta. Uitvluchten als “ik kan het niet”, “ik heb geen tijd” of “ik heb niets te melden” zijn dan gauw gevonden. Nu, alles wat de redactie kan doen is het in ieder geval zo makkelijk mogelijk maken een artikel op te zetten. Dat spaart denktijd uit en geeft u overzicht bij het maken van een artikel. Vandaar dat wij de onderstaande checklist hebben opgesteld.

Ga er een uurtje rustig voor zitten en begin de lijst punt voor punt af te werken. Bij elk hoofdstukje staat wat er zoal in zou kunnen komen te staan. Begin gerust in telegramstijl. Ongetwijfeld komt u vragen tegen die u niet kunt beantwoorden. Dat geeft niets. Sommige dingen weet u nu eenmaal niet, maar sommige dingen kunt u alsnog opzoeken of aan de redactie vragen. Bovendien is het niet verplicht alle rubrieken in te vullen. Probeer er wel zoveel mogelijk in te vullen. Des te vollediger wordt het artikel. Werk zo de hele lijst af. Soms heeft u meer dingen te melden bij een bepaald punt, ga gerust uw gang. Maar probeer het gewoon eens.

1a Titel:

a) Eenvoudige omschrijving van de inhoud van het artikel
b) Nederlandse en wetenschappelijke naam

1b Naam auteur:

Naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres

2 Inleiding

a) Waarom heb je dit dier ooit aangeschaft?
b) Waarom schrijf je er een artikel over?

3 Systematiek

a) Klasse, Orde, Sub/infraorde, Familie, Subfamilie
b) Bekende nauwe verwanten?
c) Evt. bijzonderheden over de sytematiek.
d) Ondersoorten, verschillen in uiterlijk/verspreiding

4 Algemene beschrijving:

a) Grootte van het dier, KRL en SL, mannen en vrouwen
b) Kleur en tekening van het dier
c) Eventuele bijzondere kenmerken

5 Voorkomen in de natuur

a) Welke landen en streken
b) Wat voor biotoop
c) Wat voor klimaat

6 Eigen dieren

a) Wanneer aangeschaft?
b) Waar aangeschaft?
c) Nakweek of wildvang?
d) Leeftijd bij aanschaf?
e) Kleur en kenmerken van de eigen dieren.
f) Huidige grootte van de dieren.
g) Bijzonderheden van de eigen dieren (dingen die anders zijn dan je op basis van de literatuur zou verwachten.

7 Het onderkomen

(bij veel punten is het handig te vertellen waarom je iets op een bepaalde manier doet)
a) Afmetingen
b) Bodemsubstraat
c) Achterwand - Zelf gemaakt? Hoe?
d) Inrichting
e) Verlichting
f) Terraria:

 1. Vochtigheid (lucht, substraat), hoe bereikt, plaatselijke variatie?
 2. Temperatuur (lucht, substraat), hoe bereikt, plaatselijke variatie?
 3. Schoonmaken van de bak

g) Aquaria/watergedeelte:

 1. Watertemperatuur, hoe bereikt?
 2. Filtering of verversing?

8 Klimaatvariaties in het onderkomen:

a) Jaarlijkse daglengtevariatie - Waarom?
b) Nabootsing nat en droog seizoen - Waarom?
c) Nabootsen winter en zomer -Waarom?

9 Verzorging

a) Voedsel:

 1. Wat eten ze
 2. Hoe vaak krijgen ze te eten
 3. Hebben ze bepaalde voorkeuren

b) Water:

 1. Bakje? (hoe vaak ververst)
 2. Gesproeid? (hoe vaak, wanneer)

c) Vitamine en mineralen:

 1. Welke preparaten
 2. Waar gekocht?
 3. Hoe vaak toegediend?
 4. Op welke manier toegediend?
 5. UV-verlichting (welke)?

10 Gedrag

a) Activiteit:

 1. Dagactief
 2. Nachtactief
 3. Beweeglijk
 4. Vrij passief

b) Agressie/dominantie:

1. Binnen de soort

a. t.o.v. zelfde geslacht
b. t.o.v. alle soortgenoten

2. Tegenover andere soorten

a. t.o.v. er op lijkende soorten
b. t.o.v. alle andere dieren
c. t.o.v. welke categorie niet

11 Voortplanting

a) Er is sprake van een balts

 1. Hoe gaat die in zijn werk
 2. Bepaald moment van de dag
 3. Bepaalde periode van het jaar

b) Paring

 1. Hoe lang duurt die
 2. Bepaald moment van de dag
 3. Bepaalde periode van het jaar

c) Eierleggend

1. Eieren afgezet in het terrarium

a. Niet begraven
b. Wel begraven: In het normale substraat (welk?) / In een apart aangeboden substraat (welk) in een bakje

2. Drachtig vrouwtje apart gezet

3. Substraat?

4. Hoeveel tijd tussen paring en eileg?

12 Opfok van de jongen

a) Speciale eisen aan het terrarium en de inrichting - Reden hiervoor
b) Opfok apart of in groepjes -Reden hiervoor
c) Speciale eisen aan het voer -Reden hiervoor
d) Speciale eisen aan toediening vitaminen en mineralen -Reden hiervoor

13 Ziekten

a) Zelden tot nooit ziekten geconstateerd

b) Wel ziekten geconstateerd

 1.  Mogelijke oorzaak
 2. Behandeling:
  a. Door wie?
  b. Wie geraadpleegd?
 3. Verbetering leefomstandigheden?

14 Conclusie

a) Het gaat goed

 1. Ik verander niets
 2. Ik wil toch wat veranderen
  a. Hoe?
  b. Waarom?

b) Het gaat niet optimaal

 1. Reden volgens mij
  a. Wat wil ik veranderen
  b. Ik verander niets
  - Waarom?
  c. Ik vraag advies aan anderen

15 Literatuur

a) Belangrijke boeken of artikelen voor het verkrijgen van kennis over deze dieren
b) Andere handige boeken of artikelen
c) Indien er bepaalde niet algemeen bekende feiten worden vermeld, graag hier bij voorkeur ook de bron van vermelden. In de tekst ook verwijzen naar deze bron.

16 Internet

a) naam van de site
b) datum waarop deze werd geraadpleegd (i.v.m. de beperkte houdbaarheid van de pagina)

Klaar?

Dan heeft u zojuist de ruwe opzet van een artikel geschreven. Vallen de resultaten tegen of blijkt dat u toch wat te melden had? Om er een echt artikel van te maken moeten de verschillende zinnen alleen nog aan elkaar worden geschreven tot een samenhangend geheel. Het leukste is om dit zelf te doen. Misschien heeft u daar moeite mee. Ik zou zeggen, hou vol, als het resultaat toch niet naar uw smaak is, kan altijd de hulp van de redactie worden ingeroepen. Sterker nog, als u beslist niet verder komt dan de ruwe inventarisatie, kan ook op dat moment de hulp van de redactie worden ingeroepen. Die maakt er een vloeiend artikel van, maar dat wordt pas gepubliceerd als u zelf tevreden bent over het resultaat. U hebt dus steeds het laatste woord.

En heeft u tijdens het schrijven vragen, onze telefonische helpdesk is bijna elke avond te bereiken op tel 06-43100668 of \n redactie@lacerta.nl

Dan resten er alleen nog een paar leuke foto’s van de dieren en het terrarium. Geen fototoestel? Een telefoontje naar de redactie en we kijken wat we kunnen doen. Vergeet bij eigen foto’s niet te vermelden wat ze voorstellen: onderschriften!

Is een artikel schrijven dus moeilijk? Beslist niet!