CITES

cites-1

Wereldwijd worden veel soorten planten en dieren met uitsterven bedreigd. Daarvoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen. De eerste is de vernietiging van het leefgebied van deze soorten. In hoog tempo wordt oerwoud gekapt voor de houtoogst of om plaats te maken voor landbouwgrond. De tweede belangrijke factor is de levendige internationale handel in bedreigde uitheemse planten- en diersoorten.

Om aan de overmatige exploitatie van bedreigde soorten een eind te maken, werd in 1973 in Washington een internationaal verdrag gesloten. Deze overeenkomst staat bekend als het CITES-verdrag: Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. Op dit moment hebben wereldwijd zo’n 130 landen het CITES-verdrag ondertekend.

CITES

CITES staat voor de ‘Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora’. Wereldwijd kent CITES een kleine 180 leden, waaronder alle lidstaten van de Europese Gemeenschap en dus ook Nederland. 
Door middel van vergunningen en certificaten wordt de (commerciële) handel van meer dan 30.000 beschermde soorten planten en dieren gereguleerd. In Nederland wordt de CITES-regelgeving uitgevoerd door het CITES-bureau. Het CITES-bureau is onderdeel van Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Voor wie?

Veel mensen hebben beroepshalve of hobbymatig met beschermde planten en dieren te maken. Bijvoorbeeld:

  • U koopt een papegaai in een dierenwinkel
  • U neemt een souvenir mee van vakantie.
  • U exporteert bloembollen;
  • U kweekt en handelt bedrijfsmatig in vogels;
  • U fokt hobbymatig reptielen;
  • U neemt een schildpad over van een familielid die er niet meer voor kan zorgen.

CITES-regelgeving

Op internationaal niveau zijn de bedreigde soorten opgenomen in drie verschillende bijlagen. De bijlage waarin een soort is opgenomen bepaalt of internationale handel is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden. 
De Europese Gemeenschap heeft de CITES-regelgeving vastgelegd in verordeningen. De Europese regelgeving kent naast de CITES-vergunningen het EG-certificaat voor eigendomsoverdracht en commerciële handelingen binnen de Europese Unie.
In Nederland is de Flora- en faunawet van kracht. Door deze wet kan CITES uitvoering geven aan de Europese regelgeving en zijn overtredingen strafbaar gesteld. De Flora- en faunawet kent een verbod op ‘het onder zich hebben’ van bepaalde soorten. Voor particulieren geldt bijvoorbeeld een algeheel verbod op het houden van apen en de meeste katachtigen.
Waar kan ik een CITES vergunning of certificaat aanvragen?
U kunt een aanvraag voor een CITES vergunning of certificaat indienen bij het CITES-bureau. Op de internetsite www.minlnv.nl\Loket vindt u meer informatie over CITES in het algemeen, wet- en regelgeving en wordt uitgelegd hoe u een vergunning of certificaat kunt aanvragen. Kies bij onderwerpen voor ‘Vergunning en ontheffing’ en ‘CITES’.  U kunt ook contact opnemen met het LNV-loket op 0800-2233322 (voorkeurtoets 5) of een e-mail sturen naar cites@minlnv.nl.

Zie voor meer informatie de CITES-site.