Positieflijst 2017

positieflijst

Goed nieuws! Op 22 jun i 2017 heeft demissionair Staatssecretaris Van Dam een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin zijn visie op de status van de Positieflijst voor Zoogdieren. U vindt de tekst van deze brief in de bijlage. Om de ambtelijke taal begrijpelijk te maken heeft juriste Erna Philippi-Gho voor het PVH (Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit) een korte toelichting en samenvatting geschreven:

1. Positieflijst 2017 ingetrokken

De Positieflijst 2017, waarmee 153 diersoorten per 1 juli zouden worden verboden, is ingetrokken. Reden is dat de gebruikte beoordelingssystematiek door de rechter is vernietigd en het beroep dat het PVH had aangespannen door de rechter gegrond is verklaard. De positieflijst 2015 die nog in werking was wordt ook naar aanleiding van de uitspraak van de rechter op meerdere punten aangepast. Alle verboden op het houden van muntjaks en mazama’s worden geschrapt.  

Er zijn dus geen diersoorten meer verboden. (De Muntiacus reveesi is als enige muntjaksoort wel verboden via de Wet op de Natuurbescherming). Het konijn wordt verplaatst naar de lijst met dieren waarvoor een soortspecifiek houderijvoorschrift nodig is. Ook wordt de eis dat bij een aanvraag om een nieuwe soort op de positieflijst te plaatsen de houder moet aantonen dat het dier gehouden kan worden, geschrapt. In overeenstemming met de uitspraken van de Europese rechter kan het plaatsen van een diersoort op de lijst van dieren die gehouden mogen worden alleen nog maar geweigerd worden als de Staatsecretaris met wetenschappelijk onderzoek bewijst dat een diersoort niet gehouden kan worden.

De intrekking van de positieflijst 2017 en de drie belangrijke wijzigingen in de huidige lijst (2015) zijn een grote beloning voor het harde werken van de afgelopen jaren en tonen aan hoe sterk we zijn als we samenwerken!  

2. Een nieuwe lijst?

De Staatssecretaris wil nu nieuwe criteria en een nieuwe beoordelingssystematiek vaststellen en de diersoorten opnieuw beoordelen. De termijn die de Staatssecretaris aangeeft (een half jaar) is volstrekt onhaalbaar. Er zouden door internationale experts nieuwe criteria moeten worden vastgesteld om diersoorten aan te toetsen. Deze nieuwe criteria moeten worden vastgelegd in regelgeving. Vervolgens moet er een nieuwe beoordelingssystematiek worden vastgesteld. En daarna moeten alle diersoorten, plus de diersoorten die wij nog willen laten beoordelen voor de positieflijst, nog worden beoordeeld. Dit kost bij elkaar erg veel tijd. Overigens zullen wij zeer alert blijven en iedere misstap in het proces meteen afstraffen.

3. Het konijn uit de hoge hoed

Tenslotte nog een leuk raadseltje voor de Staatssecretaris, gelet op de nieuwe beoordeling die hij wil uitvoeren en hetgeen hij in zijn brief aan de kamer heeft opgemerkt:  

1. In zijn brief geeft de Staatssecretaris aan dat alleen de zoogdiersoorten die zonder specialistische kennis en kunde mogen worden gehouden, mogen worden aangewezen als dieren die gehouden mogen worden zonder vergunning.  

2. In zijn brief geeft de Staatssecretaris ook aan dat de rechter heeft geoordeeld dat de diersoort ‘konijn’ moet worden opgenomen in tabel 2.  

3. In de toelichting op de regelgeving staat bij tabel 2 dat het hierbij soorten betreft die alleen met speciale kennis en kunde van de houder en onder specifieke houderijvoorschriften te houden zijn.

Grappig dat de Staatssecretaris nu in de situatie terecht komt waarin hij het konijn vergunningplichtig wil maken. Weet u hoeveel konijnen er in Nederland worden gehouden???

Ik vraag me ernstig af of het politieke en maatschappelijke draagvlak voor de positieflijst nu nog steeds zo groot is.   Tot zover de toelichting van Erna Philippi. Zoals Erna al schrijft blijkt steeds meer dat de samenwerking tussen de dierhouderorganisaties zijn vruchten meer dan afwerpt. Uw deelname aan de Sectororganisatie en uw inbreng en hulp zijn niet alleen broodnodig gebleken maar hebben ook daadwerkelijk effect!   Wij zijn er nog niet, maar komen steeds dichter bij ons gestelde doel! Grote dank aan Erna Philippi en de mensen die haar bij staan!   (Nieuwsbrief voor de Sectororganisatie PVH, onder welke vlag Lacerta de belangen van de terrariumliefhebbers behartigt).

Bijlage: Kamerbrief De bijlagen bij de wet (en de volledige wettekst) kunt u hier vinden.