De vereniging

Lacerta vormt in Nederland al vanaf 1942 een middelpunt waar kennis is gebundeld over voeding, huisvesting, natuurlijk gedrag en kweek van slangen, hagedissen, schildpadden, kikkers en salamanders in de vorm van artikelen over waarnemingen in de natuur en in  het terrarium. Eigenlijk was en is Lacerta een platform dat liefhebbers in staat stelt hun ervaringen, maar ook  nakweekdieren uit te wisselen. Dit maakt dat Lacerta in Nederland nog steeds de toonaangevende algemene herpetologische vereniging is.

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2024

Op 25 mei 2024 is de ALV (Algemene Ledenvergadering) in de Oliemeulen in Tilburg. Aanvang 12:30 uur. Hieronder kunnen de agenda van deze ALV, alsmede de balans/V&W van 2023 en de begroting voor 2024 worden gedownload.

Omdat het Milieu Educatief Centrum, waar wij normaliter onze vergaderingen houden, niet beschikbaar is, wordt deze ALV in de Oliemeulen in Tilburg gehouden. Voor deze vergadering dient u zich vooraf aan te melden, dat kun door een email te sturen naar ledenadministratie@lacerta.nl

Wat kunt u, als verenigingslid, van Lacerta verwachten?

 • U krijgt het full color verenigingsblad “Lacerta”

  Dit fraaie, met interessante artikelen gevulde, tijdschrift verschijnt zes keer per jaar, mits voldoende kopij wordt aangeleverd. De kwaliteit wordt gewaarborgd door een kundige redactie. De zorg voor kwaliteit is belangrijk, omdat de vereniging zich daarmee onderscheidt van de vaak niet-gecontroleerde informatie die via het internet wordt verspreid. Los van dit alles is het natuurlijk leuk om regelmatig een boekje via de post te ontvangen, dat je vervolgens op een passend moment kunt doorlezen en verder als naslagwerk kunt bewaren en gebruiken.

 • Uitwisselen van ervaringen met andere liefhebbers

  In verschillende delen van Nederland zijn werkgroepen actief waar in een ongedwongen sfeer  ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Vaak worden er ook lezingen en excursies georganiseerd. Op de site van de vereniging worden regelmatig aankondigingen geplaatst.

 • Dierenwelzijn

  Niet moet worden vergeten dat op terrariumhouders die een stukje natuur in huis halen de belangrijke plicht rust om de dieren de nodige specifieke zorg te bieden. Lacerta biedt de mogelijkheid en de kennis om aan die verantwoordelijkheid te kunnen voldoen. Voor het geval medische zorg noodzakelijk is, beschikt Lacerta over een lijst met tientallen (gespecialiseerde) dierenartsen. Ook bij u in de buurt.

  Verder onderhoudt Lacerta nauwe banden met verwante organisaties en heeft ze contact met verschillende dierenorganisaties, zoals de European Studbook Foundation, waarmee ervaringen, kennis en diensten worden uitgewisseld.

  Ook propageert Lacerta de aanschaf van na­­kweek­dieren via kwekers. Het kweken met reptielen en amfibieën is de laatste jaren gelukkig sterk toegenomen. Dit gegeven is een goede indicator dat houden van deze ongebruikelijke huisdieren enorm is verbeterd. Het kweken met terrariumdieren zorgt ervoor dat minder of zelfs geen dieren uit het wild geïmporteerd hoeven te worden. Een goed voorbeeld hiervan is de succesvolle kweek met  de Griekse landschildpad.

 • Verenigingsbibliotheek

  De stichting “Bibliotheek Lacerta” beheert de uitgebreide verenigingsbibliotheek. De bibliotheek, die uniek in de wereld is, draagt zorg voor een zeer gevarieerde verzameling van gespecialiseerde boeken en tijdschriften uit binnen- en buitenland. Met die informatie kunt u uw kennis over uw dieren verder verbreden.

 • Stimuleringsregeling

  Voor populair-wetenschappelijke studies aan reptielen, amfibieën en geleedpotigen door leden van de vereniging, heeft Lacerta een unieke regeling ingesteld. Men kan voor een subsidie in aanmerking komen. Wel is het noodzakelijk een goed onderbouwd voorstel in te dienen. Het subsidieplafond bedraagt €250,- per aanvraag en is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten. Een commissie toetst of de aanvraag voldoet aan de regels. Als tegenprestatie schrijft de aanvrager een artikel voor ons maandblad “Lacerta”.

 • Lacerta via het Internet

  Ook via internet (https://nvht-lacerta.nl) laat de vereniging zien dat ze op een breed terrein actief is en dicht bij de leden wil staan. U vindt er tal van interessante onderwerpen zoals: werk- en doelgroepen, vraag en aanbod, dierenartsen, wetgeving, welzijnsnormen en informatie over stamboeken. Handig is ook de mogelijkheid om een uitgave digitaal door te bladeren om zo nader met het blad kennis te maken. Bezoek dus snel onze site!

Nederland

€35

 • Jaarlidmaatschap
 • Eerste jaar €5 korting
 • Volgende jaren €2,50 korting bij automatische incasso

Overige landen

€56,25

 • Jaarlidmaatschap
  Yearly membership

Voor automatische incasso:

Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde Lacerta
KvK-nummer: 40478049
Datum registratie: 10-9-1941
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

ING Bank Nederland, Nieuwegein,

BIC: INGBNL2A;

IBAN: NL05INGB0000429349.

t.n.v. Penningmeester Lacerta, Nieuwegein

Aanmelden als lid kan online!

Schriftelijk aanmelden kan door een briefje met onderstaande gegevens te sturen aan:
Ledenadministratie Lacerta
p/a Nieuwemeerdijk 253
1171 NP Badhoevedorp

Vermeld hierbij in ieder geval de volgende gegevens:

 • Naam
 • Voorletters of voornaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land (indien niet Nederland)

Bij inschrijving vóór 1 november gaat het lidmaatschap in per begin van het lopende jaar; alle reeds verschenen tijdschriften worden nagezonden. Bij inschrijving na 1 november gaat het lidmaatschap in per begin volgend kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt geregistreerd zodra de betaling van de contributie voor het eerste jaar is ontvangen.

Adreswijzigingen en andere wijzigingen die van belang zijn voor de ledenadministratie kunt u middels dit formulier doorgeven.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een kalenderjaar en wordt automatisch verlengd tenzij het tijdig (d.w.z. vóór 1 november van het jaar voorafgaande aan het jaar met ingang waarvan het lidmaatschap moet worden beëindigd) wordt opgezegd. Dit is de noodzakelijk omdat Lacerta in november afspraken maakt met de drukker en dergelijke voor het daaropvolgende jaar en dus verplichtingen aangaat.

Om het lidmaatschap te beëindigen per 1 januari 2022 dient dus vóór 1 november 2021 te worden opgezegd. Die opzegging dient schriftelijk (brief, briefkaart of e-mail) te geschieden; vermeld in ieder geval uw volledige naam en adres en zo mogelijk ook het lidmaatschapsnummer. U kunt ook het online opzeggingsformulier gebruiken.  U krijgt van uw opzegging een bevestiging (per brief of per e-mail), bewaar deze voor het geval er misverstanden blijken te zijn over uw opzegging.

Adres: Ledenadministratie Lacerta
p/a Nieuwemeerdijk 253
1171 NP Badhoevedorp.

Vragen over het lidmaatschap?

Heeft u nog vragen over het lidmaatschap, gebruik dan onderstaand contactformulier.

Contact lidmaatschap
Voornaam
Achternaam

Donateur
Donateurschap

Section

5

Informatie in het kader van de verplichtingen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Lacerta verzamelt van de leden de NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en in sommige gevallen, bijvoorbeeld voor automatische incasso, de IBAN gegevens en handtekeningen.

De NAW-gegevens t.b.v. de verzending van het tijdschrift Lacerta worden geleverd aan de drukker van het tijdschrift, SMG-groep te Joure. Met deze relatie is een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin een geheimhoudingsplicht is vastgelegd, evenals de plicht om Lacerta binnen 48 uur van eventuele datalekken op de hoogte te stellen.

De NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en in sommige gevallen, bijvoorbeeld voor automatische incasso, de IBAN-gegevens en handtekeningen, worden gedeeld met administratiekantoor Ins + Outs VOF te Badhoevedorp, ten behoeve van het versturen van facturen, het indienen van automatische incasso’s en het voeren van de administratie van de vereniging. Met deze relatie is een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin een geheimhoudingsplicht is vastgelegd, evenals de plicht om Lacerta binnen 48 uur van eventuele datalekken op de hoogte te stellen.

Vergaderingen

Tenzij anders vermeld vinden alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB, 11.00-14.00 uur) plaats op zaterdag in het Milieu Educatief Centrum (MEC), Geinoord 9 te Nieuwegein. Vergaderingen van de Bestuursraad (BR, 11.00-14.00 uur) vinden tegenwoordig meestal plaats via Skype, maar worden indien nodig ook in het MEC gehouden.

Op dezelfde locatie en dag vindt eenmaal per jaar, doorgaans in juni, ook de Algemene Ledenvergadering (AL, 13.00-16.00 uur) plaats.

Bereikbaarheid

Educatief Centrum (MEC), Geinoord 9 in Nieuwegein.

Sneltram

Neem de sneltram (vanuit Utrecht richting IJsselstein) en stap uit bij de halte "Doorslag". Loop naar de kruising van de sneltram en doorgaande weg (Buizerdlaan gaat over in Roerdomplaan) . Ga rechtsaf de Roerdomplaan in. Na een paar honder meter loopt u over de Doorslagbrug de Hollandse IJssel over. Halverwege Jack´s Grillhouse kunt u oversteken naar het Natuurkwartier.
Looptijd vanaf halte Doorslag ± 10 minuten.

Bus

Lijn 74, uitstappen bij halte "IJsselsteinseweg".
Loop richting de Doorslagbrug de Hollandse IJssel over. Halverwege Jack´s Grillhouse kunt u oversteken naar het Natuurkwartier.
Openbaar vervoer reisinformatie: http://www.ov9292.nl

Auto 

Vanaf de A2:

Neem afrit 9 Nieuwegein. Als u Nieuwegein binnenrijdt, neemt u de eerste afslag rechts richting de wijk "Doorslag". Na ± 1 kilometer rijdt u over de Doorslagbrug de Hollandse IJssel over. Rechts na Jack´s Grillhouse ziet u een parkeerplaats. Hier kunt u uw auto parkeren. Aan de overkant van de weg bevind zich de ingang van het Natuurkwartier.
Vanaf de A12
Neem afrit 16 Nieuwegein. Volg de weg (A.C. Verhoefweg) tot aan het einde. Ga bij de T-splitsing rechtsaf richting A2/IJsselstein.
Neem bij de verkeerslichten de eerste weg link richting de wijk "Doorslag". Na ± 1 kilometer rijdt u over de Doorslagbrug de Hollandse IJssel over. Rechts na Jack´s Grillhouse ziet u een parkeerplaats. Hier kunt u uw auto parkeren. Aan de overkant van de weg bevind zich de ingang van het Natuurkwartier.

Vanaf de A27

Neem afslag 28-Nieuwegein     300 m
Houd rechts aan bij de splitsing en volg de borden naar Nieuwegein     350 m
Neem op de rotonde de 2e afslag naar Waterliniedok Ga rechtdoor over één rotonde 1,0 km
Weg vervolgen naar Weg van de Binnenvaart     500 m
Weg vervolgen naar Ambachtsweg/Wiersebrug     300 m
Weg vervolgen naar Graaf Florisweg     600 m
Sla linksaf naar de 's-Gravenhoutseweg     600 m
Neem de 1e afslag rechts, de Henri Dunantlaan op 
Volg deze weg tot vlakbij de brug, hier is links Jack's Grillhouse en rechts de toeggangsweg van het MEC.    
Voor Jack´s Grillhouse ziet u links een parkeerplaats. Hier kunt u uw auto parkeren. Aan de overkant van de weg bevind zich de ingang van het Natuurkwartier.

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde “Lacerta”
2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.
3. De vereniging is opgericht op tien september negentienhonderd eenenveertig.
 

a. Dagelijks Bestuur

De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur. Dit orgaan bestaat uit vijf statutair vastgestelde leden, te weten de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een algemeen lid.

b. Bestuursraad

Het Dagelijks Bestuur wordt in haar werk bijgestaan door functionarissen die een vitale dan wel variabele functie binnen de vereniging vervullen. Deze vergadering wordt Bestuursraad genoemd en heeft tot taak het beleid van de vereniging te ontwikkelen en reeds vastgesteld beleid uit te voeren.

c. Algemeen Bestuur

Naast de Bestuursraad kent de vereniging het Algemeen Bestuur. Hierin hebben zitting naast de leden van het Dagelijks Bestuur en de onder b. genoemde functionarissen die een vitale dan wel variabele functie uitoefenen, één vertegenwoordiger vanuit het bestuur van elk der werk- en doelgroepen, alsmede de hoofden van diensten of commissies of hun plaatsvervangers.

d. Algemene Ledenvergadering

Het hoogste gezagsorgaan binnen de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Hierin wordt het beleid van de vereniging vastgesteld en worden alle bestuursleden, met uitzondering van de bestuursleden van werk- en doelgroepen gekozen.

a. Werk- en doelgroepen zijn uit de leden van de NVHT Lacerta voortgekomen groepen, die voldoen aan de in dit reglement beschreven voorwaarden.

b. De werk- en doelgroepen hebben ten doel de bevordering en intensivering van de terrariumliefhebberij in de ruimste zin. Zij trachten dit doel te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten, het houden van lezingen, tentoonstellingen, excursies, het bezigen van onderzoekingen, het uitwisselen van kennis en materialen en langs alle toegestane wegen, alles echter met inachtneming van de Statuten en het H.R. van de N.V.H.T. Lacerta (verder te noemen de Vereniging). De werkgroepen zullen meestal een plaatselijk of regionaal karakter hebben.

c. Van een werkgroep is sprake wanneer een daartoe strekkend verzoek van tenminste acht leden van de Vereniging, door het Algemeen Bestuur van de Vereniging is gehonoreerd.

d. Van een doelgroep is sprake wanneer een daartoe strekkend verzoek van tenminste zes leden van de Vereniging, door het Algemeen Bestuur van de Vereniging is gehonoreerd.

e. Het bestuur van de Vereniging is gemachtigd om dispensatie te verlenen met betrekking tot het minimum aantal personen, zoals vermeld in lid c. en d. van dit artikel.

f. Andere groepen of verenigingen met verwantschap aan Lacerta, die niet aan de definitie van werk- of doelgroep kunnen of willen voldoen, is toegestaan in redelijkheid gebruik te maken van de publicatiemiddelen van Lacerta voor communicatie met hun leden en andere belangstellenden, voor zover dit niet strijdig is met de belangen en doelstellingen van de NVHT Lacerta. Bij vergaderingen van het AB zijn deze welkom als toehoorders, maar hebben geen stemrecht.