De vereniging

Lacerta vormt in Nederland al vanaf 1942 een middelpunt waar kennis is gebundeld over voeding, huisvesting, natuurlijk gedrag en kweek van slangen, hagedissen, schildpadden, kikkers en salamanders in de vorm van artikelen over waarnemingen in de natuur en in  het terrarium. Eigenlijk was en is Lacerta een platform dat liefhebbers in staat stelt hun ervaringen, maar ook  nakweekdieren uit te wisselen. Dit maakt dat Lacerta in Nederland nog steeds de toonaangevende algemene herpetologische vereniging is.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op 29 mei 2021 is de ALV (Algemene Ledenvergadering) gehouden. In verband met de Covid19-maatregelen gebeurde dit online, met gebruikmaking van Zoom. De (concept)notulen alsmede de sheets van de door Gerrit Hofstra na afloop van het formele gedeelte gehouden lezing over de ontwikkelingen in de wetgeving rond het houden van dieren, uiteraard vooral gericht op reptielen en amfibieën, kunnen hieronder gedownload worden. De gehele lezing kan hieronder ook beluisterd worden.

Wat kunt u, als verenigingslid, van Lacerta verwachten?

 • U krijgt het full color verenigingsblad “Lacerta”

  Dit fraaie, met interessante artikelen gevulde, tijdschrift verschijnt zes keer per jaar, mits voldoende kopij wordt aangeleverd. De kwaliteit wordt gewaarborgd door een kundige redactie. De zorg voor kwaliteit is belangrijk, omdat de vereniging zich daarmee onderscheidt van de vaak niet-gecontroleerde informatie die via het internet wordt verspreid. Los van dit alles is het natuurlijk leuk om regelmatig een boekje via de post te ontvangen, dat je vervolgens op een passend moment kunt doorlezen en verder als naslagwerk kunt bewaren en gebruiken.

 • Uitwisselen van ervaringen met andere liefhebbers

  In verschillende delen van Nederland zijn werkgroepen actief waar in een ongedwongen sfeer  ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Vaak worden er ook lezingen en excursies georganiseerd. Op de site van de vereniging worden regelmatig aankondigingen geplaatst.

 • Dierenwelzijn

  Niet moet worden vergeten dat op terrariumhouders die een stukje natuur in huis halen de belangrijke plicht rust om de dieren de nodige specifieke zorg te bieden. Lacerta biedt de mogelijkheid en de kennis om aan die verantwoordelijkheid te kunnen voldoen. Voor het geval medische zorg noodzakelijk is, beschikt Lacerta over een lijst met tientallen (gespecialiseerde) dierenartsen. Ook bij u in de buurt.

  Verder onderhoudt Lacerta nauwe banden met verwante organisaties en heeft ze contact met verschillende dierenorganisaties, zoals de European Studbook Foundation, waarmee ervaringen, kennis en diensten worden uitgewisseld.

  Ook propageert Lacerta de aanschaf van na­­kweek­dieren via kwekers. Het kweken met reptielen en amfibieën is de laatste jaren gelukkig sterk toegenomen. Dit gegeven is een goede indicator dat houden van deze ongebruikelijke huisdieren enorm is verbeterd. Het kweken met terrariumdieren zorgt ervoor dat minder of zelfs geen dieren uit het wild geïmporteerd hoeven te worden. Een goed voorbeeld hiervan is de succesvolle kweek met  de Griekse landschildpad.

 • Verenigingsbibliotheek

  De stichting “Bibliotheek Lacerta” beheert de uitgebreide verenigingsbibliotheek. De bibliotheek, die uniek in de wereld is, draagt zorg voor een zeer gevarieerde verzameling van gespecialiseerde boeken en tijdschriften uit binnen- en buitenland. Met die informatie kunt u uw kennis over uw dieren verder verbreden.

 • Stimuleringsregeling

  Voor populair-wetenschappelijke studies aan reptielen, amfibieën en geleedpotigen door leden van de vereniging, heeft Lacerta een unieke regeling ingesteld. Men kan voor een subsidie in aanmerking komen. Wel is het noodzakelijk een goed onderbouwd voorstel in te dienen. Het subsidieplafond bedraagt €250,- per aanvraag en is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten. Een commissie toetst of de aanvraag voldoet aan de regels. Als tegenprestatie schrijft de aanvrager een artikel voor ons maandblad “Lacerta”.

 • Lacerta via het Internet

  Ook via internet (http://www.lacerta.nl) laat de vereniging zien dat ze op een breed terrein actief is en dicht bij de leden wil staan. U vindt er tal van interessante onderwerpen zoals: werk- en doelgroepen, vraag en aanbod, dierenartsen, wetgeving, welzijnsnormen en informatie over stamboeken. Handig is ook de mogelijkheid om een uitgave digitaal door te bladeren om zo nader met het blad kennis te maken. Bezoek dus snel onze site!

Nederland

€35

 • Jaarlidmaatschap
 • Eerste jaar €5 korting
 • Volgende jaren €2,50 korting bij automatische incasso

Overige landen

€56,25

 • Jaarlidmaatschap
  Yearly membership

Voor automatische incasso:

ING Bank Nederland, Nieuwegein,

BIC: INGBNL2A;

IBAN: NL05INGB0000429349.

t.n.v. Penningmeester Lacerta, Nieuwegein

Aanmelden als lid kan online!

Schriftelijk aanmelden kan door een briefje met onderstaande gegevens te sturen aan:
Ledenadministratie Lacerta
p/a Nieuwemeerdijk 253
1171 NP Badhoevedorp

Vermeld hierbij in ieder geval de volgende gegevens:

 • Naam
 • Voorletters of voornaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land (indien niet Nederland)

Bij inschrijving vóór 1 november gaat het lidmaatschap in per begin van het lopende jaar; alle reeds verschenen tijdschriften worden nagezonden. Bij inschrijving na 1 november gaat het lidmaatschap in per begin volgend kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt geregistreerd zodra de betaling van de contributie voor het eerste jaar is ontvangen.

Adreswijzigingen en andere wijzigingen die van belang zijn voor de ledenadministratie kunt u middels dit formulier doorgeven.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een kalenderjaar en wordt automatisch verlengd tenzij het tijdig (d.w.z. vóór 1 november van het jaar voorafgaande aan het jaar met ingang waarvan het lidmaatschap moet worden beëindigd) wordt opgezegd. Dit is de noodzakelijk omdat Lacerta in november afspraken maakt met de drukker en dergelijke voor het daaropvolgende jaar en dus verplichtingen aangaat.

Om het lidmaatschap te beëindigen per 1 januari 2022 dient dus vóór 1 november 2021 te worden opgezegd. Die opzegging dient schriftelijk (brief, briefkaart of e-mail) te geschieden; vermeld in ieder geval uw volledige naam en adres en zo mogelijk ook het lidmaatschapsnummer. U kunt ook het online opzeggingsformulier gebruiken.  U krijgt van uw opzegging een bevestiging (per brief of per e-mail), bewaar deze voor het geval er misverstanden blijken te zijn over uw opzegging.

Adres: Ledenadministratie Lacerta
p/a Nieuwemeerdijk 253
1171 NP Badhoevedorp.

Vragen over het lidmaatschap?

Heeft u nog vragen over het lidmaatschap, gebruik dan onderstaand contactformulier.

Contact lidmaatschap
Voornaam
Achternaam

Donateur
Donateurschap

Section

5

Informatie in het kader van de verplichtingen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Lacerta verzamelt van de leden de NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en in sommige gevallen, bijvoorbeeld voor automatische incasso, de IBAN gegevens en handtekeningen.

De NAW-gegevens t.b.v. de verzending van het tijdschrift Lacerta worden geleverd aan de drukker van het tijdschrift, SMG-groep te Joure. Met deze relatie is een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin een geheimhoudingsplicht is vastgelegd, evenals de plicht om Lacerta binnen 48 uur van eventuele datalekken op de hoogte te stellen.

De NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en in sommige gevallen, bijvoorbeeld voor automatische incasso, de IBAN-gegevens en handtekeningen, worden gedeeld met administratiekantoor Ins + Outs VOF te Badhoevedorp, ten behoeve van het versturen van facturen, het indienen van automatische incasso’s en het voeren van de administratie van de vereniging. Met deze relatie is een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin een geheimhoudingsplicht is vastgelegd, evenals de plicht om Lacerta binnen 48 uur van eventuele datalekken op de hoogte te stellen.

Vergaderingen

Tenzij anders vermeld vinden alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB, 11.00-14.00 uur) plaats op zaterdag in het Milieu Educatief Centrum (MEC), Geinoord 9 te Nieuwegein. Vergaderingen van de Bestuursraad (BR, 11.00-14.00 uur) vinden tegenwoordig meestal plaats via Skype, maar worden indien nodig ook in het MEC gehouden.

Op dezelfde locatie en dag vindt eenmaal per jaar, doorgaans in juni, ook de Algemene Ledenvergadering (AL, 13.00-16.00 uur) plaats.

Bereikbaarheid

Educatief Centrum (MEC), Geinoord 9 in Nieuwegein.

Sneltram

Neem de sneltram (vanuit Utrecht richting IJsselstein) en stap uit bij de halte "Doorslag". Loop naar de kruising van de sneltram en doorgaande weg (Buizerdlaan gaat over in Roerdomplaan) . Ga rechtsaf de Roerdomplaan in. Na een paar honder meter loopt u over de Doorslagbrug de Hollandse IJssel over. Halverwege Jack´s Grillhouse kunt u oversteken naar het Natuurkwartier.
Looptijd vanaf halte Doorslag ± 10 minuten.

Bus

Lijn 74, uitstappen bij halte "IJsselsteinseweg".
Loop richting de Doorslagbrug de Hollandse IJssel over. Halverwege Jack´s Grillhouse kunt u oversteken naar het Natuurkwartier.
Openbaar vervoer reisinformatie: http://www.ov9292.nl

Auto 

Vanaf de A2:

Neem afrit 9 Nieuwegein. Als u Nieuwegein binnenrijdt, neemt u de eerste afslag rechts richting de wijk "Doorslag". Na ± 1 kilometer rijdt u over de Doorslagbrug de Hollandse IJssel over. Rechts na Jack´s Grillhouse ziet u een parkeerplaats. Hier kunt u uw auto parkeren. Aan de overkant van de weg bevind zich de ingang van het Natuurkwartier.
Vanaf de A12
Neem afrit 16 Nieuwegein. Volg de weg (A.C. Verhoefweg) tot aan het einde. Ga bij de T-splitsing rechtsaf richting A2/IJsselstein.
Neem bij de verkeerslichten de eerste weg link richting de wijk "Doorslag". Na ± 1 kilometer rijdt u over de Doorslagbrug de Hollandse IJssel over. Rechts na Jack´s Grillhouse ziet u een parkeerplaats. Hier kunt u uw auto parkeren. Aan de overkant van de weg bevind zich de ingang van het Natuurkwartier.

Vanaf de A27

Neem afslag 28-Nieuwegein     300 m
Houd rechts aan bij de splitsing en volg de borden naar Nieuwegein     350 m
Neem op de rotonde de 2e afslag naar Waterliniedok Ga rechtdoor over één rotonde 1,0 km
Weg vervolgen naar Weg van de Binnenvaart     500 m
Weg vervolgen naar Ambachtsweg/Wiersebrug     300 m
Weg vervolgen naar Graaf Florisweg     600 m
Sla linksaf naar de 's-Gravenhoutseweg     600 m
Neem de 1e afslag rechts, de Henri Dunantlaan op 
Volg deze weg tot vlakbij de brug, hier is links Jack's Grillhouse en rechts de toeggangsweg van het MEC.    
Voor Jack´s Grillhouse ziet u links een parkeerplaats. Hier kunt u uw auto parkeren. Aan de overkant van de weg bevind zich de ingang van het Natuurkwartier.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde “Lacerta”
2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.
3. De vereniging is opgericht op tien september negentienhonderd eenenveertig.
 
DOEL
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel:
a. de bevordering van de natuurlijke historie in het algemeen en de herpetologie en de terrariumkunde in het bijzonder;
b. de bescherming van de natuur, in het bijzonder van de met uitroeiing bedreigde reptielen en amfibieën.
 
Artikel 3
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
1. het uitgeven, doen uitgeven of bevorderen van een landelijk tijdschrift;
2. het publiceren van verenigingsnieuws;
3. het uitwisselen van ervaringen en het aanknopen van vriendschappelijke btrekkingen met verwante instellingen in binnen- en buitenland;
4. het mede ondersteunen en in standhouden van de Stichting Bibliotheek Lacerta, gevestigd te Utrecht en ondergebracht in de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht;
5. het uitwisselen van dieren, planten en hulpmiddelen; een en ander met inacht neming van de doelstellingen en de belangen van de vereniging en de geldende wet- en regelgeving;
6. het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en dergelijke;
7. het vormen van werk- en doelgroepen;
8. het samenwerken met binnen- en buitenlandse organisaties, die hetzelfde doel, als genoemd in artikel 2, nastreven;
9. alle andere middelen, welke leiden tot het beoogde doel.
LEDEN
Artikel 4
a. De vereniging bestaat uit gewone leden, huisgenootleden, buitengewone leden, donateurs, leden van verdienste en ereleden.
b. Gewone leden en huisgenootleden zijn natuurlijke personen, zowel in binnen- als buitenland.
c. Buitengewone leden zijn rechtspersonen met een doelstelling die overeenkomt met die van de vereniging, zoals wetenschappelijke instituten, instellingen van onderwijs of opvoeding en dergelijke, eveneens zowel in binnen- als buitenland.
d. Donateurs zijn zij die de vereniging om niet met een jaarlijkse bijdrage steunen.
e. Leden van verdienste zijn leden, die zich op bijzondere wijze gedurende langere tijd voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt.
f. Ereleden zijn zij, die zich, binnen of buiten de vereniging, op bijzondere wijze voor de herpetologie of voor de terrariumkunde, in de ruimste zin van het woord, verdienstelijk hebben gemaakt.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 
TOELATING
Artikel 5
a. Om als gewoon lid, huisgenootlid of buitengewoon lid te worden aangenomen, moet de kandida(a)te zich schriftelijk bij het secretariaat der vereniging melden.
Ontvangt de kandida(a)te binnen twee maanden na aanmelding geen afwijzend bericht, dan wordt hij/zij geacht in de desbetreffende hoedanigheid te zijn toegelaten tot de vereniging. Het dagelijks bestuur kan zonder opgave van redenen een kandida(a)te weigeren.
b. Leden van verdienste en ereleden worden benoemd door het algemeen bestuur, op voorstel van een of meer leden, huisgenoot leden, leden van verdienste of ereleden.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid ten minste dertig dagen voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk aan het secretariaat;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het dagelijks bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van
een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing.
Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het algemeen bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lid
maatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennisgesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
BESTUUR
Artikel 7
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een dagelijks- en een algemeen bestuur die door de algemene vergadering worden benoemd.

1. Dagelijks bestuur.

a. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.
Het dagelijks bestuur is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur en de algemene ledenvergadering.
b. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf meerderjarige, in Nederland woonachtige personen. Zij worden gekozen uit de leden, huisgenootleden, leden van
verdienste en ereleden;
c. De leden van het dagelijks bestuur treden om de drie jaar af, volgens een van tevoren vastgesteld rooster en zijn terstond herkiesbaar;
d. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen lid;
e. Het dagelijks bestuur wordt in haar werk bijgestaan door functionarissen die een vitale dan wel variabele functie binnen de vereniging vervullen.
De vergadering van het dagelijks bestuur met deze functionarissen wordt bestuursraad genoemd en heeft tot taak het beleid van de vereniging te
ontwikkelen en reeds vastgesteld beleid uit te voeren.
 
2. Algemeen bestuur
a. De leden van het algemeen bestuur zijn naast de leden van het dagelijks bestuur en de onder 1 e. genoemde functionarissen, de vertegenwoordigers
vanuit de werk- en doelgroepen, alsmede de hoofden van diensten of commissies;
b. Het algemeen bestuur is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering.
3. De samenstelling van de bestuursraad en het algemeen bestuur wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
 
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het dagelijks bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar;
wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9
1. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Voorts komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging
mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
De vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders worden als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vier is gedaald, blijft het dagelijks bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het dagelijks bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het algemeen
bestuur worden benoemd.
4. Het dagelijks bestuur is, met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde bindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het dagelijks bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
A. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00) te boven gaande,
onverminderd het hierna onder B bepaalde;
B. 1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
4. het aangaan van dadingen;
5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
JAARVERSLAG REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 10
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het dagelijks bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en ver
plichtingen kunnen worden gekend.
3. Het dagelijks bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner
dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het dagelijks bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een des
kundige doen bijstaan. Het dagelijks bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het dagelijks bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
 
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. De algemene vergaderingen worden gehouden in de provincie Utrecht.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 12
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone leden, huisgenootleden, buitengewone leden, leden van verdienste en ereleden. Buitengewone leden worden in de algemene vergadering door maximaal één persoon vertegenwoordigd. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
 
VOORZITTERSCHAP, NOTULEN
Artikel 14
 1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als om schreven in artikel 15 lid 3, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het dagelijks bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 15

1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 10 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 10 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
3. Voorts is het dagelijks bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het dagelijks bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste eenentwintig dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging kan ook worden genomen in een algemene vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste eenentwintig dagen
voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden
ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 18
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het dagelijks bestuur.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die in het Huishoudelijk Reglement als gerechtigden worden aangewezen.
4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
GELDMIDDELEN / JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 19
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, schenkingen legaten en andere baten.
2. De leden, de huisgenoot-leden, buitengewone leden, leden van verdienste, ereleden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage,
die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
3. Het dagelijks bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20
 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
SLOTBEPALING
Artikel 21
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemene vergadering.
Artikel 1 BESTUURSORGANEN 

a. Dagelijks Bestuur

De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur. Dit orgaan bestaat uit vijf statutair vastgestelde leden, te weten de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een algemeen lid.

b. Bestuursraad

Het Dagelijks Bestuur wordt in haar werk bijgestaan door functionarissen die een vitale dan wel variabele functie binnen de vereniging vervullen. Deze vergadering wordt Bestuursraad genoemd en heeft tot taak het beleid van de vereniging te ontwikkelen en reeds vastgesteld beleid uit te voeren.

c. Algemeen Bestuur

Naast de Bestuursraad kent de vereniging het Algemeen Bestuur. Hierin hebben zitting naast de leden van het Dagelijks Bestuur en de onder b. genoemde functionarissen die een vitale dan wel variabele functie uitoefenen, één vertegenwoordiger vanuit het bestuur van elk der werk- en doelgroepen, alsmede de hoofden van diensten of commissies of hun plaatsvervangers.

d. Algemene Ledenvergadering

Het hoogste gezagsorgaan binnen de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Hierin wordt het beleid van de vereniging vastgesteld en worden alle bestuursleden, met uitzondering van de bestuursleden van werk- en doelgroepen gekozen.

Artikel 2 ZITTINGSTERMIJN EN VERKIEZING

a. Bestuursleden, met uitzondering van de bestuursleden van werk- en doelgroepen, hebben een zittingstermijn van drie jaren en zijn bij afloop terstond herkiesbaar. Loopt een zittingstermijn af en zijn er geen tegenkandidaten voorgesteld, dan wordt, met instemming van de Algemene Ledenvergadering, de zittingstermijn verlengd met een periode van drie jaar.

b. Voordrachten van kandidaat-bestuursleden dienen te worden ingebracht:

1. vanuit de Bestuursraad, waarbij een korte schriftelijke motivatie wordt gegeven

2. vanuit de leden der vereniging, middels een schriftelijke voordracht, ondertekend door minimaal vijf leden. Deze voordracht dient minstens vier weken voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering te zijn ontvangen door de secretaris.

c. Variabele functies

1. Om tijdelijk een noodzakelijk pakket werkzaamheden te verrichten kunnen leden en functionarissen als bestuurslid worden voorgedragen voor zitting in de Bestuursraad. Deze bestuursleden worden gekozen voor de periode van één jaar, waarbij een korte motivatie wordt gegeven omtrent nut en noodzaak van de functie. Wanneer deze noodzaak vervalt of de werkzaamheden zijn beëindigd, vervalt eveneens de bestuurszetel.

2. Alle voordrachten worden van tevoren in de agendastukken aan de leden meegedeeld.

Artikel 3-8 DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 3 Taken

De taken van het alle bestuursleden alsmede hoofden van diensten en commissies worden in de Bestuursraad bepaald en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Deze taken dienen vastgeld te worden in een taken/functie boek.

 

Artikel 4 Voorzitter

De voorzitter presideert (de vergaderingen van) het Dagelijks Bestuur, de Bestuursraad, (de vergaderingen van) het Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenvergadering. 

 

Artikel 5 Vice-voorzitter

Bij afwezigheid van de voorzitter worden diens taken overgenomen door de vice-voorzitter. 

 

Artikel 6 Secretaris

De secretaris is belast met het voeren van correspondentie namens de vereniging, het (doen) notuleren van vergaderingen, het bijhouden van het archief en het samenstellen van het jaarverslag.

Ingeval de voorzitter en de vice-voorzitter afwezig zijn tijdens de DB-vergaderingen, de Bestuursraad, de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenvergadering, dan neemt de secretaris deze taak op zich. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor het beheren van de ledenlijst. 

 

Artikel 7 Penningmeester

De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. Hij voert hiertoe de nodige administratie en streeft ernaar dat de aan de vereniging verschuldigde gelden tijdig binnenkomen. Hij brengt periodiek verslag uit binnen de Bestuursraad en verzorgt jaarlijks de financiële verslaglegging van rekening en begroting.

Voor uitgaven van bedragen boven de Euro 500,- die niet in de begroting zijn opgenomen, dient vooraf toestemming van het Algemeen Bestuur te zijn verkregen.

 

Artikel 8 Algemeen Lid

Het Algemeen lid van het Dagelijks Bestuur kan deze functie combineren met een andere functie binnen de vereniging met uitzondering van een DB-functie (tijdelijke waarneming buiten beschouwing gelaten).

Artikel 9-10 VITALE EN VARIABELE FUNCTIES

Artikel 9 Vitale Functies

De vereniging kent naast de Dagelijks Bestuursfuncties enkele vitale functies. Deze functies zijn van belang voor het in stand houden van de vereniging en het realiseren van haar doelstellingen. Vitale functies worden driejaarlijks geëvalueerd.

a. Hoofdredacteur

De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de samenstelling en het tijdig verzenden van het tijdschrift Lacerta.

b. PR-functionaris

De PR-functionaris is de persoon die de vereniging in publicitaire zaken naar buiten vertegenwoordigt. Hij ondersteunt anderen die in de publiciteit treden en onderhoudt contacten met vertegenwoordigers van de pers en andere media.

c. Redacteur LacertActueel

De redacteur LacertActueel is verantwoordelijk voor de samenstelling en het tijdig verzenden van het mededelingenblad van de vereniging, LacertActueel

d. De Ledenadministrateur houdt de ledenlijst bij en draagt zorg voor tijdige aflevering van etiketten ten 

behoeve van het tijdschrift. Deze functionaris brengt per kwartaal verslag uit aan het Dagelijks Bestuur over 

het ledenbestand. Zijn jaarverslag is geïntegreerd in het jaarverslag van de secretaris

Artikel 10 Variabele Functies

Vanuit de Bestuursraad kan worden voorgesteld om personen te belasten met werkzaamheden van kennelijk tijdelijke aard. Deze werkzaamheden worden verricht door een functionaris met een zgn. variabele functie. Per verenigingsjaar worden deze functies geëvalueerd.

Artikel 11-16 BESTUUR: Structuur, vergadering en stemming

Artikel 11 Algemeen structuur

a. Behoudens statutaire beperkingen is het Dagelijks Bestuur belast met het besturen der vereniging.

b. Indien het aantal DB-leden tot onder de vier is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen waarin voorziening van de openstaande plaatsen wordt behandeld.

c. Het Algemeen Bestuur bekrachtigt de beleidsvoornemens die geformuleerd zijn binnen de Bestuursraad, waarna deze voornemens de status van beleid hebben. Onderwerpen die de doelstellingen van de vereniging, alsmede het realiseren daarvan bevatten worden als beleid vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering Onderwerpen die de dagelijkse gang van zaken betreffen en die vallen binnen de gestelde grenzen van het Huishoudelijk Reglement behoeven geen bekrachtiging van het Algemeen Bestuur.

Artikel 12 Roulatieschema bestuursleden

De secretaris draagt zorg voor een rooster van aftreden van alle bestuurs- of commissieleden met uitzondering van de vertegenwoordigers van werk- en doelgroepen, zodanig dat na drie jaar alle bestuursleden eenmaal aftredend zijn geweest. De voorzitter en de secretaris treden niet in hetzelfde jaar af, evenmin als de secretaris en de penningmeester. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, met inachtneming van art. 2 lid a en behoudens het bepaalde in art. 16.

Artikel 13 Ontheffing uit functie

Een bestuurslid of commissielid kan door de Algemene Bestuursvergadering uit zijn/haar functie ontheven worden, op voorstel vanuit de Bestuursraad, het Algemeen Bestuur of van minstens vijftien leden. Voorstel tot ontheffing kan slechts geschieden dan na gebleken verregaande nalatigheid in de uitoefening van de functie, van schromelijke overtreding van de statuten of reglementen, of door opzettelijke benadeling van de vereniging.

Artikel 14 Vergaderfrequentie AB

Het Algemeen Bestuur bepaalt zelf de frequentie van haar vergaderingen, doch komt minstens driemaal per jaar bijeen. De vergaderingen worden op een termijn van minstens dertig dagen door de secretaris uitgeschreven, behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

Artikel 15 Quorum

Ten aanzien van het nemen van besluiten is zowel ten aanzien van de vergadering van het Algemeen Bestuur als de Bestuursraad de aanwezigheid van minimaal éénderde van de leden van het desbetreffende bestuur vereist.

Wanneer dit quorum niet wordt gehaald of bij het staken der stemmen wordt het desbetreffende onderwerp in een volgende vergadering alsnog behandeld. Mocht er opnieuw geen quorum aanwezig zijn, dan wel de stemmen opnieuw staken, beslist het Dagelijks Bestuur.

Artikel 16 Stemming

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Op onderwerpen die minstens vier weken van tevoren schriftelijk zijn bekend gemaakt kan tijdens de vergadering schriftelijk dan wel mondeling bij volmacht worden gestemd. In dit geval dient de volmachtgever er zorg voor te dragen dat voor de aanvang van de vergadering een volmachtverklaring bij de secretaris berust en een kopie van deze verklaring bij de gemachtigde die in opdracht van de volmachtgever aan de stemming deelneemt. Een gemachtigde kan maximaal voor twee volmachtgevers bij volmacht stemmen.

Artikel 17-22 LEDENVERGADERINGEN
Artikel 17 Vergaderingen AL

Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden op door het Algemeen Bestuur vast te stellen data.

Artikel 18 Agenda

Op de agenda van een Algemene Ledenvergadering dienen minimaal de volgende onderwerpen te worden opgevoerd:
a. De notulen van de voorgaande Algemene Ledenvergadering
b. Het verslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar
c. Het verslag van de penningmeester, de rekening en verantwoording van het afgelopen verenigingsjaar, alsmede de begroting voor het komende verenigingsjaar
d. Het verslag van de Kascommissie
e. De (her)benoeming van bestuurs- en commissieleden
f. Vaststellen variabele en vitale functies en indien van toepassing evaluatierapport
g. Voorstellen waarvoor de instemming van de Algemene Ledenvergadering is vereist
h. Andere gewenste punten en/of ingekomen stukken, zoals wijzigingsvoorstellen van statuten of reglementen

De goedkeuring van de jaarstukken genoemd onder b. en c. strekt tot décharge van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 19 Buitengewone Ledenvergaderingen

Buitengewone Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Algemeen Bestuur dit noodzakelijk acht of op schriftelijke aanvraag van tenminste tien leden, huisgenootleden, leden van verdienste of ereleden, met opgaaf van punten van behandeling. Het Dagelijks Bestuur is in dit geval verplicht om binnen twee maanden na ontvangst van dit verzoek een algemene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de aanvragers het recht hebben zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan. 

Artikel 20

Ledenvergaderingen worden op een termijn van minstens 21 dagen schriftelijk geconvoceerd onder opgave van de te behandelen punten.

Artikel 21 Voorstellen van Leden

Voorstellen van de leden, met uitzondering van kandidaatstelling voor bestuursfuncties, zullen in de ledenvergaderingen worden behandeld mits zij minstens twee maanden voor de datum waarop de vergadering is vastgesteld bij de secretaris zijn ingediend en door minstens vijf leden zijn ondertekend.

Artikel 22
Lid 1

a. Alle leden, genoemd in artikel 4 van de statuten, alsmede de donateurs hebben toegang tot de ledenvergaderingen 
b. Over zaken wordt gestemd bij handopsteken of, indien dit door minstens tien leden wordt gewenst, schriftelijk.
c. Over personen vindt in beginsel schriftelijk stemming plaats met ondertekende, gewaarmerkte stembriefjes.
d. Besluiten over personen of zaken komen tot stand met gewone meerderheid der stemmen. 
e. Bij staking der stemmen over personen vindt herstemming plaats; staken de stemmen bij herstemming wederom dan beslist de voorzitter van de vereniging.
f. Bij het staken der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
g. Wanneer het aantal blanco stemmen de som van de voor en tegen stemmen overtreft wordt het punt aangehouden voor hernieuwde behandeling in een volgende vergadering.

Lid 2

Leden en donateurs niet zijnde lid van het Algemeen Bestuur kunnen de AB vergadering als toehoorder bijwonen.

Artikel 23-24 REFERENDUM
Artikel 23

Wanneer het Algemeen Bestuur besluit tot het houden van een referendum benoemt zij voor de organisatie van dit referendum een commissie van drie leden. Eén van deze leden wordt benoemd als voorzitter. Wanneer het referendum is gehouden wordt de commissie ontbonden.

Artikel 24
Lid 1

a. Op een voorstel dat door elk orgaan of lid van de vereniging schriftelijk bij de secretaris kan worden ingediend kan het Algemeen Bestuur besluiten tot het organiseren van een referendum.
b. Het besluit tot het organiseren van een referendum wordt met een twee/derde meerderheid van stemmen genomen.

Lid 2

a. Per referendum kan slechts één kwestie aan de orde gesteld worden.
b. De referendumcommissie stelt binnen 2 maanden een tekst op die aan het Algemeen Bestuur ter goedkeuring wordt aangeboden.
c. Middels het verenigingsperiodiek wordt de tekst van het referendum aan de leden voorgelegd, alsmede de uiterste datum tot waarop aan de stemming kan worden deelgenomen. 
d. Uiterlijk twee maanden na het verschijnen van de goedgekeurde tekst wordt de inzendtermijn van de stemmen gesloten.

Lid 3

a. De uitslag wordt bepaald met gewone meerderheid van stemmen en is bindend voor de vereniging. 
b. Wanneer door minder dan 20% van de in Nederland woonachtige leden van de vereniging aan de stemming is deelgenomen wordt de uitslag van het referendum ongeldig verklaard. In dit geval kan niet eerder dan na één jaar de kwestie opnieuw aan de orde worden gesteld, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist.

Artikel 25 CONTRIBUTIE EN DONATIES

a. Wijzigingen in de contributie worden door het Dagelijks Bestuur voorgesteld en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. De contributie moet worden voldaan in één jaarlijkse betaling en wel bij vooruitbetaling.
Wordt deze contributie niet tijdig voldaan, dan wordt eenmaal een herinnering verzonden. Hierbij wordt het contributiebedrag verhoogd met een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld bedrag voor administratiekosten.
Het Algemeen Bestuur stelt het tijdstip vast waarop leden die nog niet aan hun contributieplicht hebben voldaan geen Tijdschrift en LacertActueel meer ontvangen. Hen wordt schriftelijk medegedeeld dat zij bij het niet voldoen van hun contributieschuld worden geroyeerd wegens wanbetaling. 

b. Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling. Leden van verdienste zijn wel contributieplichtig.

c. In geringe mate kan van de contributieplicht worden afgeweken. Dit kan uitsluitend op voorstel van de penningmeester en na voorafgaande toestemming van het Dagelijks Bestuur.

d. Huisgenoten van leden van de vereniging kunnen als huisgenootleden tot de vereniging toetreden. Het huisgenootlid betaalt 1/3 van de contributie. Dit bedrag wordt afgerond op hele Euro’s. Huisgenootleden ontvangen geen tijdschrift of LacertActueel. Voor het overige hebben zij alle rechten en plichten van het lidmaatschap.

e. Het Dagelijks Bestuur kan in bijzondere gevallen tijdelijke verlaging, kwijtschelding of ontheffing van de contributie verlenen. Deze bijzondere gevallen dienen door de penningmeester aan de jaarlijkse ledenvergadering te worden gerapporteerd.

Artikel 26 Royementen en royementscommissie

Er bestaan twee vormen van royement: Royement wegens wanbetaling en royement wegens het handelen in strijd met de beginselen, het doel en het streven van de vereniging, dan wel het ernstig schaden van (het imago van) de vereniging.

a. Bij royement wegens wanbetaling, als bedoeld in artikel 6 van de statuten, kan het Dagelijks Bestuur het royement alsnog intrekken na schriftelijke mededeling van het royement, wanneer door het betrokken lid alsnog aan de financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging is voldaan. 

b. In geval van royement blijft de vordering van de vereniging op het betrokken lid onverminderd van kracht. Deze vordering zal na vijf jaar als verjaard worden beschouwd.

c. De commissie als bedoeld in art 6 van de statuten bij royement wegens handelen in strijd met de beginselen, doel en streven van de vereniging wordt op voorstel van het Dagelijks Bestuur benoemd in een Algemeen Bestuursvergadering en heeft een zittingsduur van maximaal één jaar.

Artikel 27 Verenigingsorgaan en redactiecommissie

a. Periodiek ontvangen leden het officiële verenigingstijdschrift Lacerta, met artikelen op het gebied van de herpetologie en de terrariumkunde

b. Daarnaast ontvangen leden het officiële mededelingenblad LacertActueel, waarin verenigingsnieuws wordt gepubliceerd. Dit orgaan kan tevens als spreekbuis tussen de leden fungeren.

c. Bij de samenstelling van het verenigingstijdschrift Lacerta zal de hoofdredacteur worden bijgestaan door een redactie. De hoofdredacteur wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen, de andere leden van de redactie worden door het Algemeen Bestuur op voorstel van de hoofdredacteur benoemd. 

Redactieleden hebben de status van commissielid. De redactie draagt zorg voor een regelmatige verschijning van het officiële verenigingstijdschrift. Zij verdeelt daartoe in onderling overleg de taken. De hoofdredacteur is verantwoording schuldig aan het Dagelijks Bestuur.

d. Het mededelingenblad LacertActueel kan als onafhankelijk geheel worden toegevoegd aan het verenigingstijdschrift Lacerta. Het heeft een eigen redacteur, die door de Algemene Ledenvergadering wordt benoemd. De redacteur LacertActueel kan gebruik maken van redactiemedewerkers, die door de Algemeen Bestuursvergadering worden benoemd op voordracht van de redacteur LacertActueel. De redacteur LacertActueel is verantwoording schuldig aan het Dagelijks bestuur.

Artikel 28 KASCOMMISSIE

a. De Kascommissie, als genoemd in artikel 18 sub d van dit reglement, bestaat uit drie stemgerechtigde leden. De commissieleden worden jaarlijks op voorstel van het Dagelijks Bestuur door de Algemene Ledenvergadering gekozen, met dien verstande, dat elk jaar één commissielid zal aftreden en in dat jaar niet herkiesbaar is en dat geen der commissieleden meer dan drie jaren achtereen in functie blijft.

b. De commissie heeft tot taak minstens eenmaal per jaar, en wel na het einde van het verenigingsjaar, op uitnodiging van de penningmeester de boeken en bescheiden van de vereniging te controleren. Zij brengt van deze controle verslag uit aan het Dagelijks Bestuur, dat dit verslag samen met de financiële jaarstukken ter kennis van de leden brengt.

c. De commissie kan desgewenst ook tussentijdse controles instellen, echter niet vaker dan éénmaal per kwartaal en alleen na voorafgaand overleg met de penningmeester.

d. Eventuele suggesties tot verbetering respectievelijk wijziging van de verenigingsadministratie of het financieel beleid als zodanig, welke in het rapport zijn vervat, zullen in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, indien een der commissieleden dit wenst, ter discussie worden gesteld.

Artikel 29-30 Overige commissies en diensten

Artikel 29

Ter bevordering van de doelstellingen van de vereniging kunnen commissies en diensten worden ingesteld. De samenstelling, taak, financiële middelen en bevoegdheden van deze organen worden bij afzonderlijke reglementen geregeld

Artikel 30

Ter bevordering van de doelstellingen der vereniging bestaan er binnen de vereniging regionale of doelgerichte groepen, die volledig de statuten onderschrijven en uitvoeren. 

De samenstelling, taak, bevoegdheden en wijze van financiering van deze groepen worden bij afzonderlijk reglement Werk- en Doelgroepen geregeld

Artikel 31-32 EIGENDOMMEN VAN DE VERENIGING

Artikel 31

Functionarissen, commissies, diensten of groepen kunnen het beheer voeren over duurzame gebruiksgoederen die hun door de vereniging voor het uitvoeren van hun taak ter beschikking zijn gesteld. Zij zijn verplicht om deze goederen in goede staat te houden. Vervanging of vernietiging van deze goederen vindt alleen plaats in overleg en met toestemming van het Dagelijks Bestuur. Bij beëindiging van de desbetreffende activiteit dient de betrokkene zorg te dragen voor overdracht van deze verenigings-eigendommen aan een daartoe aangewezen lid van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 32

In geval van liquidatie van de vereniging worden de eventuele baten ter beschikking gesteld aan een nader door het Algemeen Bestuur aan te wijzen instelling of vereniging die zich op herpetologisch gebied beweegt, dit met inachtneming van het hierover bepaalde in de statuten.

Artikel 33 Kostenvergoeding

Bestuursleden, commissieleden of andere functionarissen kunnen aanspraak maken op vergoeding van kosten, die zij voor een juiste uitoefening van hun functie hebben moeten maken. Op voorstel van het Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur hiervoor regels vast.

Artikel 34-35 Reglementswijzigingen en slotbepaling
Artikel 34 Reglementswijzigingen

Wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan slechts plaatsvinden in een mede daartoe belegde jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, en behoeft een meerderheid van minstens twee/derde der in de vergadering uitgebrachte stemmen

Artikel 35 Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende ledenvergadering.

Vaststellingen
 • Eerste vaststelling d.d. 17-02-1979
 • Gewijzigd d.d. 20-09-1980
 • Gewijzigd d.d. 03-09-1983
 • Gewijzigd d.d. 06-09-1986
 • Gewijzigd d.d. 08-10-1988
 • Gewijzigd d.d. 19-09-1992
 • Gewijzigd d.d. 08-06-2002
Artikel 1 Definities

a. Werk- en doelgroepen zijn uit de leden van de NVHT Lacerta voortgekomen groepen, die voldoen aan de in dit reglement beschreven voorwaarden.

b. De werk- en doelgroepen hebben ten doel de bevordering en intensivering van de terrariumliefhebberij in de ruimste zin. Zij trachten dit doel te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten, het houden van lezingen, tentoonstellingen, excursies, het bezigen van onderzoekingen, het uitwisselen van kennis en materialen en langs alle toegestane wegen, alles echter met inachtneming van de Statuten en het H.R. van de N.V.H.T. Lacerta (verder te noemen de Vereniging). De werkgroepen zullen meestal een plaatselijk of regionaal karakter hebben.

c. Van een werkgroep is sprake wanneer een daartoe strekkend verzoek van tenminste acht leden van de Vereniging, door het Algemeen Bestuur van de Vereniging is gehonoreerd.

d. Van een doelgroep is sprake wanneer een daartoe strekkend verzoek van tenminste zes leden van de Vereniging, door het Algemeen Bestuur van de Vereniging is gehonoreerd.

e. Het bestuur van de Vereniging is gemachtigd om dispensatie te verlenen met betrekking tot het minimum aantal personen, zoals vermeld in lid c. en d. van dit artikel.

f. Andere groepen of verenigingen met verwantschap aan Lacerta, die niet aan de definitie van werk- of doelgroep kunnen of willen voldoen, is toegestaan in redelijkheid gebruik te maken van de publicatiemiddelen van Lacerta voor communicatie met hun leden en andere belangstellenden, voor zover dit niet strijdig is met de belangen en doelstellingen van de NVHT Lacerta. Bij vergaderingen van het AB zijn deze welkom als toehoorders, maar hebben geen stemrecht.

Artikel 2 Het Bestuur

a. Het bestuur van een werk- of doelgroep bestaat uit tenminste drie leden, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bestuurslid kunnen slechts die werk- of doelgroepsleden zijn, die tevens lid zijn van de Vereniging. 

b. Uitgesloten van bestuursfunkties in doel- en werkgroepen zijn handelaren voor wie handel in reptielen of amfibieën het hoofdberoep is, cq. als zodanig staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel..

c. Verkiezingen van bestuursleden vindt plaats op een mede daartoe bijeengeroepen ledenvergadering van de werk- of doelgroep, welke vergadering tenminste 14 dagen van tevoren moet zijn uitgeschreven. Verkiezing vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen. De bestuursleden worden in functie gekozen voor een termijn van maximaal drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Om besluiten te kunnen nemen is de aanwezigheid van de meerderheid van de bestuursleden van de werk- of doelgroep vereist. Het bestuurslidmaatschap eindigt bij opzegging, overlijden of royement. 

d. Mutaties binnen deze besturen worden binnen 14 dagen schriftelijk gemeld aan het secretariaat van de Vereniging.

Artikel 3 Bijeenkomsten

Tenminste éénmaal per jaar houdt de werk- of doelgroep een ledenvergadering, waarin het werk- of doelgroepsbestuur verslag uitbrengt over de gang van zaken in het afgelopen jaar. Op deze vergadering vindt de eventuele verkiezing van bestuursleden van die groep plaats. Daarnaast houdt iedere groep bijeenkomsten overeenkomstig zijn specifieke doelstelling.

Artikel 4 Leden van werk- of doelgroepen

a. Lid van een groep wordt men door aanmelding bij de secretaris van de betreffende groep. 

b. De aanmelding geschiedt door toevoeging van de naam op de groepsledenlijst. Op deze lijst wordt eveneens vermeld of het nieuwe groepslid lid is van de Vereniging.

c. Tevens wordt op de groepsledenlijst aangegeven door wie de bestuursfuncties worden bekleed.

d. Het opstellen van de groepsledenlijst geschiedt jaarlijks bij de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.

e. De werk- of doelgroep heeft de inspanningsverplichting om niet-leden van de Vereniging, die aan de groepsactiviteiten deelnemen, als lid van de Vereniging te laten toetreden.

f. Uiterlijk twee maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt de groepsledenlijst aan de secretaris van de Vereniging toegezonden.

Artikel 5 Stemrecht

De leden van de in artikel 4 genoemde groepen hebben slechts stemrecht indien zij lid van de Vereniging zijn en vermeld staan op de groepsledenlijst. Het is mogelijk om stemgerechtigd lid te zijn van meerdere groepen.

Artikel 6 Geldmiddelen

Artikel 6.1 Geldmiddelen

Algemeen:
De geldmiddelen van een werk- of doelgroep kunnen voortvloeien uit subsidies, leningen, te heffen contributies van leden van de groep, schenkingen, verkoop van (aan de terrariumhouderij verwante) artikelen, entreegelden en/of uit inkomsten van bijzondere acties.

Artikel 6.1.1 Contributieheffing

Op voorstel van het bestuur van een werk- of doelgroep stelt de ledenvergadering van die groep jaarlijks de hoogte van de contributie van het volgende jaar vast. Het bestuur van de groep kan voor groepsleden, die nog geen lid zijn van de Vereniging een afwijkende contributie voorstellen, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in artikel 4 van dit reglement; ook kan het in bijzondere gevallen tijdelijk verlaging of ontheffing van contributie toestaan.

Artikel 6.1.2 Besteding geldmiddelen

De geldmiddelen van de werk- of doelgroep zullen slechts worden aangewend voor het doel zoals omschreven in artikel 1, lid b, van dit reglement. Het betreffende groepsbestuur is hiervoor verantwoordelijk.

Artikel 6.2-6.3 Subsidieverstrekking door de vereniging

Artikel 6.2.1 Algemeen

Werk- en doelgroepen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van de Vereniging. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een subsidie ter dekking van een exploitatietekort, een subsidie ter financiering van de oprichtingskosten en een lening ter financiering van een bijzondere actie. 

In alle gevallen moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

a. de groep moet door het Algemeen Bestuur van de Vereniging zijn erkend;

b. een werkgroep moet tenminste zes maal per jaar bijeenkomen; een doelgroep moet minimaal zes maal per jaar een schriftelijke publicatie inzake activiteiten uitbrengen of minimaal éénmaal per jaar bij elkaar komen;

c. data van bijeenkomsten moeten vooraf in het verenigingsorgaan (LacertActueel) zijn aangekondigd;

d. Verslagen van de activiteiten moeten periodiek worden gepubliceerd in het Verenigingsorgaan.

Artikel 6.2.2 Subsidieverstrekking ter dekking van een exploitatietekort

Elke groep kan éénmaal per jaar een verzoek indienen voor toekenning van een exploitatiesubsidie. Een dergelijke subsidie is uitsluitend bestemd ter dekking van een begrotingstekort; bij de bepaling van het tekort kan een reserve van € 200,00 buiten beschouwing blijven.

Te verstrekken subsidies zijn aan een maximum gebonden, t.w. tien maal de normale lidmaatschapsbijdrage die de Vereniging heft in het Verenigingsjaar, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

De subsidieaanvraag moet voorzien zijn van:

 • een overzicht van inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar;
 • een begroting voor het komende/lopende jaar
 • de in art. 4 genoemde ledenlijst van de werk- of doelgroep
 • het jaarverslag betreffende de activiteiten van de werk- of doelgroep

Uit de bij de aanvraag te overleggen overzichten moet blijken dat de groepsleden een bijdrage betalen die in overeenstemming is met de activiteiten van de groep. Voor werkgroepen is een belangrijk criterium het aantal bijeenkomsten per jaar.

Artikel 6.2.3 Subsidieverstrekking ter dekking van oprichtingskosten

Nieuw opgerichte groepen kunnen een verzoek doen tot toekenning van een start- en exploitatiesubsidie. 
De subsidieaanvraag moet voorzien zijn van:

 • een begroting van het komende/lopende verenigingsjaar
 • de in art. 4 genoemde ledenlijst van de werk- of doelgroep
 • een toelichting inzake de te ondernemen activiteiten

De Bestuursraad van de Vereniging beslist over de grootte van de toe te kennen subsidie, doch deze kan het in art. 6.2.2 genoemde maximum niet overschrijden. 

 

Artikel 6.2.4 Leningverstrekking ter dekking van een bijzondere eenmalige actie

Indien een groep een bijzondere actie overweegt, bijv. het organiseren van een tentoonstelling kan ter dekking van de bestedingen of een verwacht financieringstekort een aanvraag voor een lening worden ingediend.

De aanvraag moet vergezeld gaan van:

 • een schatting van uitgaven en inkomsten ter zake van de bijzondere actie
 • een toelichting op de te ondernemen actie

De Bestuursraad van de Vereniging beslist over de grootte van de toe te kennen lening. De opbrengsten van de actie dienen allereerst ten goede te komen aan het doel en vervolgens aan het aflossen van de lening; indien er onvoldoende inkomsten zijn om de lening (volledig) af te lossen, kan de door de Vereniging met betrekking tot deze actie gegeven lening geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. De hoogte van het kwijt te schelden bedrag wordt bepaald in overleg met de Bestuursraad.

Artikel 6.3 Opheffing van een groep

Bij opheffing van een groep vervallen de bezittingen in beginsel aan de Vereniging, voor zover deze niet aan individuele leden toebehoren. Een aanwezig exploitatieoverschot wordt overgedragen aan de Vereniging; een exploitatietekort kan niet worden verhaald op de Vereniging, voorzover deze de reguliere subsidie van het lopende verenigingsjaar niet te boven gaat.

Artikel 7 Exploitatietekorten

Het bestuur van een werk- of doelgroep is verantwoordelijk voor het naleven van de begroting. Voor exploitatietekorten is het bestuur van een groep hoofdelijk aansprakelijk. De Vereniging aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verplichtingen door de groepen jegens derden aangegaan.

Artikel 8 Slotbepaling

In al die zaken, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Bestuursraad in overleg met het bestuur van de werk- of doelgroep. Wijzigingen in dit reglement geschieden door de Algemene Bestuursvergadering op voorstel van het de Bestuursraad van de Vereniging of een bestuur van een werk- of doelgroep.

Vaststellingen
 • Vastgesteld in de ledenvergadering van 20 september 1980.
 • Gewijzigd in de ledenvergadering van 3 september 1983. 
 • Gewijzigd in de ledenvergadering van 27 september 1997. 
 • Gewijzigd in de Algemeen Bestuursvergadering van 14 februari 2004.