Wetgeving

Bewijs van legale verwerving voor levende dieren van in bijlage B genoemde diersoorten en vereiste bewijsstukken (2019/C 107/02)

Hierbij de Europese richtlijn over de informatieverstrekking bij de overdracht van CITES B dieren. Lacerta adviseert om in een overdrachtsformulier tenminste alle informatie van het voorbeeld op te nemen.

Klik op de afbeelding hiernaast om de tekst te zien of te downloaden.

Deze richtsnoeren van de Commissie hebben tot doel de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering van de EU-verordeningen inzake de handel in wilde dier- en plantensoorten (1) in situaties waarin de legale verwerving of het binnenbrengen in de EU van levende specimens van de in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde diersoorten moet worden aangetoond aan de hand van bewijsstukken, opdat de lidstaten gelijkwaardige nor­ men toepassen voor documenten die worden aanvaard als bewijs van legale verwerving.

Zeeschildpad

CITES-nieuws

Overzicht gewijzigde CITES appendices en annotaties n.a.v. CoP19 Korte toelichting CITES 0, I, II en III: wat is dat? CITES 0: Deze soort staat nog niet op de lijst. CITES bijlagen I, II en III Appendix I: In CITES Appendix I staan soorten die met uitsterven worden bedreigd en die door de internationale handel schade lijden of…

natuurwet-background

De nieuwe Natuurwet

Op 1 januari 2017 trad de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Hoewel de wet inmiddels bijna drie jaar oud is merken we toch dat er nog veel onduidelijkheid over bestaat. In dit artikel willen we deze onduidelijkheid wegnemen en het voor onze leden helder maken wat wel en wat niet is toegestaan sinds de invoering…

positieflijst

Positieflijst 2017

Goed nieuws! Op 22 jun i 2017 heeft demissionair Staatssecretaris Van Dam een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin zijn visie op de status van de Positieflijst voor Zoogdieren. U vindt de tekst van deze brief in de bijlage. Om de ambtelijke taal begrijpelijk te maken heeft juriste Erna Philippi-Gho voor het PVH…

WebsiteoverheidBtHvD

Positieflijsten: historie en stand van zaken

In de westerse wereld wordt de gedachte dat dieren niet zomaar dingen zijn waarmee je mag handelen zoals je goeddunkt (een eigen intrinsieke waarde hebben) inmiddels zeer breed gedragen.Iedereen is het er over eens dat je als je een dier verzorgt je dan ook verantwoordelijk bent voor het welzijn van dat dier, over de haalbaarheid…

cites-1

CITES

Wereldwijd worden veel soorten planten en dieren met uitsterven bedreigd. Daarvoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen. De eerste is de vernietiging van het leefgebied van deze soorten. In hoog tempo wordt oerwoud gekapt voor de houtoogst of om plaats te maken voor landbouwgrond. De tweede belangrijke factor is de levendige internationale handel in…

Presentatie Gerrit Hofstra

youtube-video-thumbnail